Wyszukiwarka: zła miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zła miłość — zgromadziliśmy 131 tekstów.

Nig­dy mnie nie po­ciągało zło…ale niekiedy poz­wa­lało mi do siebie się przy­tulić, gdy " miłość i dob­roć " odpychały. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 4 stycznia 2012, 10:08

... bo ser­ce ze szkła... po­tar­te chłod­nym "jed­wa­biem egoiz­mu", przy­ciąga zło... i dob­ro odpycha...
... bo ser­ce i z ebo­nitu... lecz tu zaś, ciepła "wełna miłości"... od­wrot­nie znak je­go wskrzesza... 

myśl
zebrała 71 fiszek • 21 grudnia 2010, 00:06

Gdy miałem 7 lat, pat­rząc w lus­tro widziałem we­sołego chłop­ca które­go oj­ciec trzy­mał za ramię
i uśmie­chał się do niego. Oj­ciec był dla niego wzo­rem, a chłopiec był szczęśli­wy mogąc być ra­zem z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 grudnia 2009, 00:23

Te­go, kto w dzieciństwie dos­tał zaszczepkę miłości w ser­cu, nig­dy zło w pełni nie zaślepi. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 25 stycznia 2010, 18:30

Czy zło istnieje?

Pew­ne­go dnia uni­wer­sy­tec­ki pro­fesor pos­ta­nowił spro­woko­wać swoich uczniów. Zapytał:
- Czy Bóg stworzył wszys­tko, co istnieje?
Pe­wien stu­dent od­po­wie­dział odważnie:
- Tak, stworzył.
- Wszys­tko? - spy­tał nauczyciel.
- Tak, wszys­tko. - brzmiała od­po­wiedź studenta.
- [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 14 stycznia 2010, 14:11

Zalążek zła tkwi w na­turze ludzkiej lecz od­po­wied­nim wycho­waniem i zaan­gażowa­niem społecznym możemy wyp­le­nić chwas­ty ciemności.
Op­ryskiem niech sta­nie się miłość... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:34

miłość = nienawiść

Kocha­nie dob­ra to niena­widze­nie zła. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 10 listopada 2010, 16:13

Czy rodzi­ce nie po­win­ni spra­wiać, że czu­jemy ich miłość?
Nies­te­ty ciągle czuję, że jes­tem dla nich złem koniecznym. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 11 września 2010, 20:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki