Wyszukiwarka: xxi wieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: xxi wieku — zgromadziliśmy 136 tekstów.

' szczęśli­wie za­kocha­ni - to naj­rzadziej spo­tyka­ny wi­dok XXI wieku ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 kwietnia 2011, 16:26

W XXI wieku his­to­ria ewo­luc­ji społeczeństwa zda­je się za­taczać koło, gdyż na wzór daw­nych mo­nar­chii, mi­liona­mi ludzi zno­wu rządzi je­dynie eru­dycyj­na eli­ta establishmentu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 października 2010, 17:09

Krótkowzroczność umysłowa jest cho­robą XXI wieku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lutego 2013, 20:18

Ab­surd XXI wiekuKiedy wy­bierasz nic nie tra­cić - Bądz pe­wien że Twój świat leg­nie w gruzach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 marca 2011, 22:20

Tak trud­no jest kochać, w XXI wieku, kiedy słowo „miłość” nie ek­splo­duje już od nad­miaru uczuć. Na­wet po­wiew wiat­ru zagłusza bi­cie ser­ca, a ob­raz oso­wiałej uli­cy zak­ry­wa twarze za­kocha­nych bun­towników. To nie miłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 kwietnia 2011, 12:50

Wkurzo­na ko­bieta to kiep­ska sy­tuac­ja, ale do­piero smut­na ko­bieta i cieknące po po­liczkach łzy po­win­ny być dla mężczyz­ny po­rażką. Nies­te­ty, żyje­my w XXI wieku - on ro­bi of­fli­ne, a nam po­zos­ta­je po­moc do­raźna w pos­ta­ci wo­dood­pornej maskary. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 stycznia 2013, 10:37

Gdzie się podziało praw­dzi­we piękno uro­dy ?!
Dziś ma­kijaż służy za an­ty­biotyk a człowiek zgu­bił siebie gdzieś daw­no lecz co mi po tym o tym mówić może ktoś in­ny do tych ludzi kiedyś przemówi i ich z te­go dziw­ne­go snu wy­budzi... Może kiedyś ktoś od­naj­dzie złote le­kar­stwo na tą cho­robę XXI wieku.

...Zaw­sze war­to być człowiekiem
Choć tak łat­wo zejść na psy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 grudnia 2010, 22:53

Le­nis­two to chy­ba naj­większy prob­lem społeczeństwa XXI wieku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 października 2012, 20:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki