Wyszukiwarka: xxi wieku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: xxi wieku — zgromadziliśmy 136 tekstów.

Krótkowzroczność umysłowa jest cho­robą XXI wieku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lutego 2013, 20:18

Ab­surd XXI wiekuKiedy wy­bierasz nic nie tra­cić - Bądz pe­wien że Twój świat leg­nie w gruzach. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 marca 2011, 22:20

Tak trud­no jest kochać, w XXI wieku, kiedy słowo „miłość” nie ek­splo­duje już od nad­miaru uczuć. Na­wet po­wiew wiat­ru zagłusza bi­cie ser­ca, a ob­raz oso­wiałej uli­cy zak­ry­wa twarze za­kocha­nych bun­towników. To nie miłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 kwietnia 2011, 12:50

Wkurzo­na ko­bieta to kiep­ska sy­tuac­ja, ale do­piero smut­na ko­bieta i cieknące po po­liczkach łzy po­win­ny być dla mężczyz­ny po­rażką. Nies­te­ty, żyje­my w XXI wieku - on ro­bi of­fli­ne, a nam po­zos­ta­je po­moc do­raźna w pos­ta­ci wo­dood­pornej maskary. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 stycznia 2013, 10:37

Gdzie się podziało praw­dzi­we piękno uro­dy ?!
Dziś ma­kijaż służy za an­ty­biotyk a człowiek zgu­bił siebie gdzieś daw­no lecz co mi po tym o tym mówić może ktoś in­ny do tych ludzi kiedyś przemówi i ich z te­go dziw­ne­go snu wy­budzi... Może kiedyś ktoś od­naj­dzie złote le­kar­stwo na tą cho­robę XXI wieku.

...Zaw­sze war­to być człowiekiem
Choć tak łat­wo zejść na psy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 grudnia 2010, 22:53

Le­nis­two to chy­ba naj­większy prob­lem społeczeństwa XXI wieku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 października 2012, 20:45

Stałem się Hiobem XXI wieku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 września 2010, 13:53

"Mam fajną pra­ce, jes­tem młody, nie po­winienem mieć żad­nych zmartwień.
Po­zor­nie mam wszys­tko cze­go mi pot­rze­ba, roz­wi­jam się, zbieram doświad­cze­nie za­wodo­we i próbuję zna­leźć po­mysł na przyszłość.
Ale ... czy te­go ocze­kiwałem ?? Czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 września 2012, 01:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wszystkie
Filtruj wyniki