Wyszukiwarka: wygrana

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wyg­ra­na — zgromadziliśmy 67 tekstów.

Trud­no zro­zumieć, że po­rażka cza­sem może dać więcej niż wygrana... 

myśl
zebrała 118 fiszek • 16 czerwca 2010, 20:23

Cho­wając się przed prob­le­mami dnia codzien­ne­go życia nie wyg­rasz. Praw­dzi­wa wyg­ra­na to uświado­mienie so­bie, iż po­konując przeszko­dy sta­jemy się silniejsi... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 8 kwietnia 2011, 00:31

Prob­le­my lu­bią się mnożyć jak wyg­ra­na w totolotku.
Cza­sami zdarzy się cho­ler­nie wiel­ka ku­mulac­ja,
która wy­wołuje og­romną falę emocji... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 1 sierpnia 2011, 15:52

Za­wis­tni ludzie:
Bar­dziej cie­szy ich przeg­ra­na wro­ga niż ich włas­na wygrana. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 lipca 2010, 18:10

Wiesz kiedy po­rażka bo­li naj­bar­dziej?
Gdy wyg­ra­na była o włos, krok, se­kundę, punkt. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 stycznia 2012, 17:12

ile jest fałszy­wych ludzi? ty­siące? set­ki? miliony?
W dzi­siej­szych cza­sach ciężko spot­kać szcze­rych ludzi... to tak jak wyg­ra­na w totka... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 listopada 2010, 19:34

Wyg­ra­na z tchórzem chwały nie czyni... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 kwietnia 2011, 18:17

`Jed­na wyg­ra­na bit­wa na twym kon­cie to nie wszys­tko! Jest jeszcze ta woj­na, w której okaże się kim nap­rawdę się stałeś, a nie kim się urodziłeś, bo ta ety­kiet­ka nie będzie miała wte­dy znaczenia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 sierpnia 2010, 18:03

By­wa, że wyg­ra­na jest przeg­raną - nicze­go i ni­kogo nie ut­rzy­mamy na siłę ... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 17 grudnia 2010, 08:37

Wyg­ra­na nie mo­tywu­je - to za­danie porażki. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 kwietnia 2010, 14:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:49XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 23:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:47Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st nowoczesne pro­jek­ty bu­dow­la­ne są [...]

dzisiaj, 23:47Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:46karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 23:46Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 23:43amel. sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]