Wyszukiwarka: wygrana

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wyg­ra­na — zgromadziliśmy 239 tekstów.

Trud­no zro­zumieć, że po­rażka cza­sem może dać więcej niż wygrana... 

myśl
zebrała 118 fiszek • 16 czerwca 2010, 20:23

Wybory

Społeczny zakład na­tury wszys­tkim znanej,
gdzie bez względu na wy­nik nie płacą wygranej. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 4 lipca 2010, 22:32

No­gi "wyg­ra­ne na lo­terii" nie gwa­ran­tują do­tar­cia do każde­go celu. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 15 sierpnia 2010, 10:07

Cza­sem le­piej przeg­rać niż wyg­rać ro­biąc coś wbrew so­bie.
W ta­kiej sy­tuac­ji często mi­mo wyg­ra­nej po­zos­ta­je nies­mak, który przesłania słodycz zwycięstwa. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 7 października 2010, 20:45

Lśniąca dek­la­rac­ja po­lity­ka po wyg­ra­nej w cieniu stołka znika. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 października 2010, 05:54

Cho­wając się przed prob­le­mami dnia codzien­ne­go życia nie wyg­rasz. Praw­dzi­wa wyg­ra­na to uświado­mienie so­bie, iż po­konując przeszko­dy sta­jemy się silniejsi... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 8 kwietnia 2011, 00:31

Wolę po­zos­tać nie­szczęśliwą, niż bu­dować swo­je szczęście na nie­szczęściu in­nych ludzi.
Po pros­tu zbyt dob­rze wiem, ja­kie to uczu­cie płacić po­rażką za czyjąś wygraną. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 7 listopada 2010, 20:18

Szczęście jest naj­większą możliwą wygraną. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 30 kwietnia 2010, 15:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wszystkie
Filtruj wyniki