Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 331 tekstów.

Nie tęsknię już za wiosną odkąd naj­piękniej­sze jej bar­wy widzę w ra­dos­nych oczach ukocha­nej istoty. 

myśl
zebrała 305 fiszek • 26 października 2010, 15:31

Mężczyz­na wie, kiedy odpuścić..
Nieudacznik pot­rze­buje ciągłego podlewania
zachwytem..

Do wios­ny da­leko, a nar­cy­ze kwitną.. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 15 stycznia 2013, 08:52

Autoportret

Wielu ludzi często o tym nie wie, że le­piąc bałwa­na rzeźbi siebie…
I szko­da, że wiosną tak się dzieje, że tyl­ko je­den z nich topnieje. 

myśl
zebrała 202 fiszki • 25 listopada 2010, 08:56

Kiedy wios­na w ser­cu i na ka­len­darza stro­nicach a mój wzrok w jej cud­ne oczy wpat­rzo­ny; śmiem twier­dzić, że da­ne mi jest za­koszto­wać Ra­ju snując się jeszcze pośród żyjących. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 6 czerwca 2010, 06:40

Piękne słowa wzruszają ser­ce ko­biety ale to czy­ny za ni­mi płynące są kluczem do bram za który­mi rodzi się wios­na i zak­wi­ta miłość. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 kwietnia 2010, 06:48

I znów zły los roz­darł ich uczucie,
które skle­jali latami.
I ule­ciały z pier­wszym po­wiewem wiosny
wspólne tęskno­ty, marze­nia, plany
niczym strzępki pa­piero­wej miłości. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 3 czerwca 2010, 17:35

Naj­piękniej­sze kwiaty kwitną wiosną [...]
Wyjątko­we oso­by to te naj­bar­dziej sza­lone [...] 

myśl
zebrała 95 fiszek • 20 maja 2010, 16:29

... jak każdy "bałwan"... jes­tem ule­piony przez świat...
... wiem że jed­nych cieszę... wielu mnie nie zauważa...
... a dla in­nych jes­tem po­wodem nerwów, bólu głowy...
... wiem też, że kiedyś przyj­dzie "wiosna"... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 2 stycznia 2011, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki