Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 176 tekstów.

Kiedy wios­na w ser­cu i na ka­len­darza stro­nicach a mój wzrok w jej cud­ne oczy wpat­rzo­ny; śmiem twier­dzić, że da­ne mi jest za­koszto­wać Ra­ju snując się jeszcze pośród żyjących. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 6 czerwca 2010, 06:40

Piękne słowa wzruszają ser­ce ko­biety ale to czy­ny za ni­mi płynące są kluczem do bram za który­mi rodzi się wios­na i zak­wi­ta miłość. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 kwietnia 2010, 06:48

... jak każdy "bałwan"... jes­tem ule­piony przez świat...
... wiem że jed­nych cieszę... wielu mnie nie zauważa...
... a dla in­nych jes­tem po­wodem nerwów, bólu głowy...
... wiem też, że kiedyś przyj­dzie "wiosna"... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 2 stycznia 2011, 00:05

Każdej no­cy mógłbym dla Ciebie gwiaz­dy zry­wać i wpla­tać je w Twe włosy... Os­woiłaś moją tęsknotę, wyz­naczyłaś drogę mo­jemu szczęściu, na­dałaś imię mo­jej miłości i skom­po­nowałaś rytm dla mo­jego ser­ca. Wyszep­taj kolor [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 86 fiszek • 20 września 2010, 08:25

Wios­na mu­suje jak zozole. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 30 marca 2010, 08:14

Jak oszałamiająca krys­ta­liczność zi­my i jej płatków. Jak wios­na w pa­lecie kwiatów. Jak kruchy lot mo­tyla. Jak szkarłat­ny zachód słońca. Jak po­ran­na ro­sa na płat­ku i jak de­likat­ny do­tyk ust, który za­mienia się w po­całunek. Tak niet­rwała a za­razem piękna pot­ra­fi być miłość. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 4 marca 2012, 20:44

Słońce uśmie­chem od­bi­jało się w wodzie. A marze­nia krążyły w po­wiet­rzu. Bo wios­na była wśród nich. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 27 marca 2010, 09:36

Zno­wu wios­na. Po uli­cach zaczną spa­cero­wać za­kocha­ne pa­ry, całować się, przy­tulać. Bez od­ro­biny współczu­cia dla całej reszty... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 23 marca 2010, 16:12

Uderzała opuszka­mi w kla­wisze. Popłynęłam mu­zyka. Dźwięka­mi ujaw­niła każdą myśl, każdy szept, każde wspom­nienie. Za­pom­niała o otaczającym ją świecie. Każdą nutą ujaw­niała daw­ny smu­tek, żal, tęsknotę, ból. I w końcu ra­dość. Wios­na wkroczyła między nich. Związała słowem te­raźniej­szości nie gwa­ran­tując nicze­go. Dała nat­chnienie do no­wej kom­po­zyc­ji. Reszta za­leży od nich samych..

____
in­spi­rac­ja w myśli autor­stwa ktoś inny 

myśl
zebrała 54 fiszki • 9 kwietnia 2010, 21:02

Wios­na jest po to, żeby się za­kochać, je­sień - żeby pielęgno­wać miłość. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 20 września 2012, 15:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:55Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 09:54Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 09:44bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st nawet gdy spiszesz się [...]

dzisiaj, 09:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Może właśniew tym rzecz? [...]

dzisiaj, 09:20Papużka sko­men­to­wał tek­st pisani

dzisiaj, 09:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]

dzisiaj, 08:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­szez te­go sa­mego [...]

dzisiaj, 08:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...