Wyszukiwarka: wierzę ludzi

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wierzę ludzi — zgromadziliśmy 161 tekstów.

Boże wlej we mnie wiarę,bo przes­tałam wie­rzyć w ludzi... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 14 kwietnia 2010, 07:28

Co­raz częściej uczu­cia za­miast pod­no­sić, pogrążają.
Co­raz więcej osób od­wra­ca się do nich ple­cami mówiąc, że są za trud­ne. In­ni wierzą, że sko­ro zos­tały stworzo­ne dla ludzi, nie mogą ich prze­ras­tać. Wszys­tkich łączy jed­no pytanie:

Dlacze­go 'cześć' za­miast wi­tać, żegna? 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 maja 2011, 20:45

Mi­mo, po­mimo i wbrew pos­ta­nowiła żyć dla siebie. Nie stała się egois­tką po pros­tu chciała tym ra­zem zad­bać o siebie i o swo­je szczęście, ludzi fałszy­wych omi­jać sze­rokim łukiem i wie­rzyć w to, że jeszcze znaj­dzie ją ktoś, kto po­kocha do końca życia. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 23 maja 2010, 19:17

Dzi­siaj będzie coś dłuższe­go , ale chciałabym aby każdy wy­ciągnął z te­go coś dla siebie . To os­tatnia myśl , być może za ja­kiś czas wrócę . Trzy­maj­cie się (;


"Cza­sami zos­ta­jecie poniżani. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 lutego 2010, 14:10

Kiedy zaczy­nasz wątpić w ludzi zaczy­nasz wie­rzyć w Boga. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 listopada 2009, 17:43

W dzi­siej­szym świecie nie można być za dob­rym, ludzie to za­raz wy­korzys­tują zaczy­nają Cię trak­to­wać jak szmatę do podłogi.
Cza­sem na­wet przy­jaciele naj­bliżsi zro­bią z Ciebie zap­chaj dziurę.
A Ty zaczy­nasz wątpić w ludzi przes­ta­jesz w nich wie­rzyć, za­mykasz się na in­nych.
Po­tem zos­ta­je tyl­ko niechęć, niena­wiść i obojętność.
Chy­ba że masz na ty­le siły by da­lej być kozłem ofiarnym. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 maja 2010, 07:30

Co dzi­siaj, w cza­sach sa­mobójstw i sa­mooka­leczeń młodych ludzi z po­wodu od­rzu­cenia, po­wie­działby pan o oso­bie, która ma 43 la­ta, jest po 21 nieuda­nych związkach i wciąż wie­rzy w praw­dziwą miłość? 

myśl
zebrała 41 fiszek • 16 lutego 2011, 18:01

Zaw­sze byłam dla was a kiedy cho­roba przytłoczyła mo­je
życie zos­tałam zu­pełnie sa­ma, wiec kim wy byliście?!
Przes­tałam naiw­nie wie­rzyć w ludzi bo kiedy zda­liście so­bie sprawę
że bez was z te­go nie wyjdę od­da­liliście się ska­zując mnie na 
śmierć...

To że jes­teś dob­ry i po­magasz in­nym nie oznacza
że kiedy Ty będziesz w pot­rze­bie nie zos­ta­niesz sam...

Z de­dykacją do "przyjaciół" 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 kwietnia 2011, 09:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wszystkie
Filtruj wyniki