Wyszukiwarka: wieczorne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wie­czor­ne — zgromadziliśmy 60 tekstów.

Ba­nal­na sprawa

Wiel­kie uczu­cie zwyk­le się zaczyna
wie­czorną kawą lub wyjściem do kina. 

myśl dnia z 30 czerwca 2014 roku
zebrała 219 fiszek • 23 sierpnia 2010, 19:47

Bez popisów

Mieć świado­mość, że tworząc związek, właśnie przy tym kimś po­zos­ta­jesz sobą. Bez sztuczności, która pcha się drzwiami i ok­na­mi. Bez ory­ginal­ności, która w sier­pniu dwu­tysięczne­go dziesiąte­go ro­ku jest tren­dy. Bez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 104 fiszki • 1 sierpnia 2010, 17:25

Wie­czor­ne­go pa­cior­ka nie wrzu­caj do sche­matów worka. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 27 maja 2010, 20:58

Na niebie po­jawił się księżyc. Je­go pro­mienie prze­nikały na wskroś niebies­kawą mgiełkę rozświet­lając toń je­ziora. Gład­ka jak lus­tro taf­la od­bi­jała ciem­ny błękit gasnące­go, wie­czor­ne­go nieba. Po chwi­li już cała je­go po­wie­rzchnia zalana [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 14 czerwca 2011, 08:33

Jes­teś tu, od­czu­wam szczątkową obec­ność Two­jej oso­by. Czy­tam lis­ty, Twe słowa ociekające gorącym luk­rem spływają mi po pal­cach. Ob­li­zuję je, by przy­pom­nieć so­bie brzmienie głosu, głosu, który po­kochałam miesiące te­mu. Pa­miętam. Tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 stycznia 2011, 00:36

praw­dzi­wy przy­jaciel nie dziękuję za Twój wie­czor­ny telefon,
bo wie, że pot­rze­bujesz go tak sa­mo, jak on. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 9 grudnia 2009, 21:41

Wszys­tko się zmienia. Te­raz na­wet wa­kacyj­ne, wie­czor­ne po­wiet­rze nie jest już ta­kie ciepłe jak daw­niej. Nic już nie jet ta­kie jak kiedyś. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 30 czerwca 2010, 10:50

lu­bię wie­czorną ciszę gdy myśli swo­bod­nie płyną,nie spłoszo­ne żad­nym dźwiękiem 

myśl
zebrała 37 fiszek • 3 czerwca 2011, 13:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Wszystkie
Filtruj wyniki