Wyszukiwarka: wieśniak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieśniak — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Zas­ta­nawialiście się kiedyś, ile war­te jest Wasze życie? Pew­nie niektórzy z nas uważają, że około półto­ra złote­go, gdyż ty­le jest war­ty nabój do pis­to­letu.

A jed­nak. Na jed­nej z bi­lar­da pla­net właśnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 września 2009, 22:54

Co­raz bar­dziej jest tak,że sa­mi wy­naj­du­jemy so­bie prob­le­my. Nie zro­bię te­go,bo nie wy­pada. Nie wkręcę się tam,bo ja się nie na­daję. Nie po­jadę tam, bo to da­leko i mogę nie dać ra­dy. Ludzie tak strasznie kry­tykują ta­kich pros­tych wieśniaków,ale oni by­naj­mniej jak cze­goś chcą to to ro­bią i zaw­sze mówią wszys­tko wprost. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 grudnia 2010, 21:44

Wieśniak, to nie jest kwes­tia pochodze­nia. To stan umysłu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 marca 2010, 10:17

Pełno prze­nośni w tych wier­szach
a tu człowiek chciałby usiąść
pan poeta na­wet pros­to piszę
i ta pani
a na­wet nie polonistka

nie
ja nie jes­tem poetką
nie umiem pi­sać wier­szy
pot­ra­fię tańczyć
tak bez ładu i składu
chwy­tając ra­dość w ramiona

no­tuję tyl­ko mo­je prze­myśle­nia bo
ciem­ność miłość sa­mot­ność czy strach
to uczu­cia dnia codzien­ne­go
prze­latują przez ser­ce wieśniaka i uczonego
i ani wieśniak ani uczo­ny nie uchro­ni się przed doświad­cze­niami życia 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2009, 20:00

"Wieśniak" to nie miej­sce urodze­nia, lecz sposób myślenia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 września 2012, 11:25
Wszystkie
Filtruj wyniki