Wyszukiwarka: wasze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wasze — zgromadziliśmy 166 tekstów.

I za­marzło mi serce,
gdy w słonecznym upa­le zobaczyłam
wasze złączo­ne ręce... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 23 lipca 2010, 21:00

Ka­tolik to jed­nak dziw­ne stworze­nie. Z Bo­giem w ser­cu, z mie­czem w ręku.
Ni­by skreśla ludzi, ale nie spocznie, dopóki nie spad­nie os­tatnia głowa.
Zem­sta, niena­wiść, ag­resja, a może po­kuta ? ;)in­spi­rac­ja : odezwy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 119 fiszek • 9 maja 2013, 16:41

Schy­lam się po ka­wałki roz­sy­pane­go szczęścia, które kiedyś było moim udziałem. W ser­cu zacho­wam naj­piękniej­sze chwi­le, w których mój świat był waszym światem, a wasze dłonie w szcze­rym uścis­ku wspierały siebie nawzajem.Rodzicom. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 22 sierpnia 2014, 11:38

Ma­mo, wycho­wując włas­ne dzieci nap­ra­wię wasze błędy, przysięgam. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 17 sierpnia 2010, 21:05

Nies­te­ty, "kobiety", wasze współczes­ne "zalety",
to od star­tu do me­ty, ciągły pościg po monety.

Przed lus­trem toalety:

"O re­ty, re­ty, re­ty, zab­rakło mi tapety!" 

myśl
zebrała 64 fiszki • 24 października 2010, 23:42

Jak śle­pe mu­siały stać się wasze oczy, że nie dos­trze­gacie i nie ce­nicie god­ności waszej... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 marca 2011, 18:59

wy­bacz, że nie wierzę w te wasze bra­ki sensów , i nie spełnione miłości.
dla mnie człowiek który kocha się nie pod­da­je, nigdy. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 lipca 2010, 18:24

Nie widzę kół na których do mnie przychodzicie
A je­dynie Wasze ser­ca na dłoniach i uśmie­chy w duszach.


W podzięce tym, którzy nau­czy­li mnie czuć odmienność.

---------------------------------------------------
"Nie ma ka­leki, jest człowiek" M. Grzegorzewska 

myśl
zebrała 54 fiszki • 29 maja 2011, 09:31

Cza­sem gdy na­poty­kasz czy­jeś spoj­rze­nie wasze dusze wy­mykają się i plączą, a po pow­ro­cie każą się uśmie­chnąć i od­wrócić wzrok… 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 maja 2010, 16:54

Dzi­siaj będzie coś dłuższe­go , ale chciałabym aby każdy wy­ciągnął z te­go coś dla siebie . To os­tatnia myśl , być może za ja­kiś czas wrócę . Trzy­maj­cie się (;


"Cza­sami zos­ta­jecie poniżani. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 lutego 2010, 14:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:47Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Jak szept mogę się [...]

dzisiaj, 21:46Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:46shulag sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:44mechaa sko­men­to­wał tek­st Z cyk­lu Kroczący we [...]

dzisiaj, 21:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:39mechaa sko­men­to­wał tek­st Uśmiech przez smu­tek zauważysz [...]

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 21:35Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 21:31Cris sko­men­to­wał tek­st kolejny raz

dzisiaj, 21:31eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?