Wyszukiwarka: walki

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ki — zgromadziliśmy 404 teksty.

Za­powiedź dob­rej wal­ki zaz­wyczaj brzmi zachęcająco.
Za­leży jed­nak, kto wygrywa. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 listopada 2010, 23:58

"Życie jest ciągła walką" najmądrzej­sze zda­nie ja­kie kiedy­kol­wiek słyszałam.A wal­ki trze­ba wyg­ry­wać. Na­wet nie re­miso­wać, Wygrywać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 lutego 2010, 12:55

Myślisz, że jes­teś przegrany?
My­lisz się. To do­piero początek walki.
Myślisz, że nic nie czuję?
My­lisz się. Zadręczam się każdym, na­wet naj­mniej­szym problemem.
Myślisz, że chciałam Cię zranić?
My­lisz się. Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szą osobą i nig­dy nie zro­biłabym Ci krzywdy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 grudnia 2010, 10:47

zabawne...
ale to Ty, który każesz dać so­bie spokój, nau­czyłeś mnie zażar­tej wal­ki o miłość... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 marca 2010, 22:21

Wyg­ra­na bez wal­ki, ma blis­ki smak porażki 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 lutego 2012, 01:54

` Nie wiem, czy mam siłę do walki....
Prze­cież każdy ją po­dob­no ma.
Chy­ba tak, ale ja za późno ją w so­bie odnajduje.' 

myśl
zebrała 21 fiszek • 16 maja 2010, 10:35

Ci, co dos­tają wszys­tko za dar­mo prędzej czy później wszys­tko stracą...przez brak do­cenienia i umiejętności wal­ki o swo­je.
Ot ta­kie życiowe upośledzenie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 października 2011, 21:08

Bóg uwiel­bia zas­ka­kiwać tych,którzy nie prze­rywają wal­ki o miłość 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 lutego 2012, 23:11

Ból i cier­pienie to piękne doz­na­nia. Tyl­ko dzięki nim możesz nap­rawdę przej­rzeć na oczy. Tyl­ko dzięki nim jes­teś go­towy stanąć do wal­ki aby po­now­nie nie przeg­rać. Im więcej bólu i cier­pienia zniesiesz za wcza­su, tym od­porniej­szy będziesz na przyszłość. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 stycznia 2010, 12:18

Brnę do przo­du cho­ciaż wszyt­ko wokół się wa­li. Wciąż tli się is­kier­ka nadziei, wciąż po­zos­tała wo­la walki.
To w zu­pełności wys­tar­czy, by działać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 kwietnia 2010, 21:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 16:48shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:46Radziem wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st ALEJA MOD­RZE­WIOWA - KWIECIEŃ [...]

dzisiaj, 16:43magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Patrzę w odmęty mor­skich [...]

dzisiaj, 16:28shulag sko­men­to­wał tek­st Uczeń jest głup­szy od [...]

dzisiaj, 16:23jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:19Niusza sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]

dzisiaj, 16:16Niusza sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 16:10shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.