Wyszukiwarka: walki

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ki — zgromadziliśmy 892 teksty.

Ludzie mogą odeb­rać Ci miłość, pracę, pieniądze,dom. Ale nig­dy nie za­biorą Ci wiary we włas­ne siły i wal­ki o to, co stracone. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 23 sierpnia 2010, 16:46

Nieśmiałość i strach - z ni­mi wal­ka jest najtrudniejsza. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 19 maja 2010, 10:31

ko­bieta żyje w cyk­lu 26-28 dniowym,
ten cykl de­ter­mi­nuje zacho­wanie, myśle­nie, mówienie
- wszystko
os­tatnia fa­za te­go cyk­lu jest roz­paczliwą walką o życie, o war­tość, o sens, o siebie.
Mężczyz­na z te­go nic nie poj­mu­je, choć przeżywa to przy to­bie raz na te cho­ler­ne 26-28 dni. I ciągle py­ta "o co ci chodzi" i znów wychodzi obrażony. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 sierpnia 2010, 16:10

"Sil­na wola"
Naj­większa wo­la walki.

W opar­ciu o przeszłość 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 sierpnia 2011, 09:13

Do wal­ki z sa­mym sobą, nie pot­rzeb­ne są re­kawi­ce bokserskie... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 20 stycznia 2010, 19:41

Wal­ka o marze­nia nie kończy się nigdy.
A ja marzę całe życie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 listopada 2010, 16:43

To w je­go ser­cu uj­rzałam roz­szar­pa­ne miej­sca, dowód wal­ki o naszą Miłość. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 lipca 2010, 13:57

Mo­je życie to ring.
Codzien­na wal­ka z sa­mym sobą! 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 sierpnia 2010, 12:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki