Wyszukiwarka: walka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ka — zgromadziliśmy 892 teksty.

Nig­dy nie wierz w za­bobon­ne szczęście!
Bo człowiek, który znaj­du­je czte­rolis­tną ko­niczynę, siada i cze­ka, aż na­dej­dzie szczęście...
Za­pomi­nając, że sam po­winien o nie zawalczyć.

...bo tak niewielu stać na tę walkę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 sierpnia 2012, 21:17

Wspom­nienia interesują
Jak ot­wiera­nie rany
Znów osob­no wy­bieram siebie
Zakładasz
Że w swym po­koju jes­tem bar­dziej bezpieczny
Jeśli nie zacznę od nowa

Nie chcę być tym
Który ciągle wal­czy z wybieraniem
W środ­ku uświada­miam sobie
że jes­tem tym pogmatwanym

Nie wiem jakie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Do­piero przeg­ra­na na­pawa nas do walki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

W życiu cza­sami wal­czy­my bar­dzo dziel­nie , wyt­rwa­le do sa­mego końca i ... przeg­ry­wamy . Za­daje­my so­bie py­tanie dlacze­go ... dlacze­go tak się stało . Trud­no jest to zro­zumieć ale cza­sami jesteśmy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Dzień rozstania

Gdy na­dej­dzie dzień rozstania
Niebo barw nie będzie mieć !
Wszys­tkie ko­lory zbledną
Z oczu spłynie ty­siące łez !
Ból na zaw­sze Nam zostanie
Po kres świata Naszych serc
Oczy będą szu­kać od­bić lustra,
które pękło gdzieś
W myślach będzie ob­raz wspomnień,
który żyć nie da­je nam
Bo nie łat­wo jest dziś odejść
Kiedy z ser­cem wal­ka trwa ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Gdy w rówieśniczej bit­wie wy­kazu­jesz się mądrością, re­zyg­nując z wal­ki, jes­teś tym słab­szym i głup­szym - przegrywasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 grudnia 2010, 09:15

Naj­większą po­rażką ko­biety jest sy­tuac­ja w której mężczyz­na jej życia kieru­je do niej słowa.
- Będę śnił o tym jak się kochamy.
I wte­dy sta­jesz się rzeczą na­bytą. Bo Ty chcesz śnić o miłości [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2013, 05:04

Gdy przychodzi ból i cier­pienie, nie wol­no to­bie od­wra­cać się ple­cami, ani tym bar­dziej za­pomi­nać nicze­go z te­go, co do­tyczy tych których kochasz, choćby sa­ma ta pa­mięć ra­niła i bo­lała, jak każda [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki