Wyszukiwarka: walka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wal­ka — zgromadziliśmy 892 teksty.

Gdy przychodzi ból i cier­pienie, nie wol­no to­bie od­wra­cać się ple­cami, ani tym bar­dziej za­pomi­nać nicze­go z te­go, co do­tyczy tych których kochasz, choćby sa­ma ta pa­mięć ra­niła i bo­lała, jak każda [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Czymże jest nasze życie w dzi­siej­szych cza­sach, jak nie ciągłą walką o byt w świecie rządzącym przez pieniądz, w którym nie rzad­ko be­zin­te­resow­ny uśmiech, sza­cunek, up­rzej­mość, kul­tu­ra czy życzli­wość zna­ne są tyl­ko z teorii, nie mając nic wspólne­go z praktyką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2009, 14:34

Człowiek cza­sami ma w życiu taką chwilę, że zaczy­na ro­zumieć co jest dla niego naj­ważniej­sze, wie o co ma wal­czyć i ja­kie jest je­go naj­większe marzenie.
To wspa­niałe uczu­cie... Bo­wiem jest wte­dy pe­wien, że gdy­by na­wet miał mi­liony ra­zy upa­dać, czy dos­ta­wać ko­pa w du­pe, on zaw­sze wsta­nie, ot­rze­pie się i po­dej­mie walkę z wszys­tki­mi prze­ciw­nościami losu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 grudnia 2011, 14:14

Dzi­siaj na re­ligii ka­techet­ka po­wie­działa, że ogląda­my film pt. "Gan­dhi". Za­pytałem, czy chodzi o Ma­hatmę Gan­dhi, te­go anar­chistę i pa­cyfistę. Na­leciała na mnie, że to nie jest anar­chis­ta. Cze­goś tu nie rozumiem. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2010, 15:25

-Chcesz wal­czyć?
-Tak!
-Weź broń.
-Te­raz będziesz ze mną walczyć?!
-Nie.
-Dlaczego?!
-Bo na­wet nie pot­ra­fisz tej bro­ni trzy­mać, to byłoby zbyt pros­te, nie wal­czę jeżeli wal­ka nie jest wyzwaniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Łąka dmuchawców.
Po­wiew wiatru.
Marze­nia, które mkną ku górze.
Lek­ko zwiew­nie, nadzieje...
Na co?
Przet­rwa­nie? Nie, to nie walka.
Cicho uśpione, pragnienia.
Za­pomi­nają o czasie,
i o pa­dającym deszczu.
Który wciąż przeszkadza... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

wy­ginam sie pod brze­mienim zycia
wlekę za sobą niedo­kończo­ne chwile
niezałat­wione sprawy
bo­rykam sie z przeszłością
nie widzę pot­rze­by is­tnienia w przyszlości
naiw­noscią żyję dzisiaj
bo do jut­ra jest daleko...

re­zyg­nuję z chci­wości,z wal­ki o siebie
przeg­ry­wam życie jeszcze za nim je nap­rawde zaczęłam....

zanikam..
nie istnieję..
wy­paro­wałam ra­zem z kwaśnym deszczem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Poszu­kiwa­nie od­wa­gi ... do wal­ki z egzys­ten­cjal­ny­mi lękami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lutego 2013, 17:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Wszystkie
Filtruj wyniki