Wyszukiwarka: wódka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wódka — zgromadziliśmy 196 tekstów.

Praw­da bez wol­ności słowa, jest jak wódka bezalkoholowa. 

myśl dnia z 4 sierpnia 2015 roku
zebrała 187 fiszek • 3 czerwca 2011, 08:36

Roz­bi­jał dziec­ka skar­bonkę by mieć na wódkę i żyć w udrękach...
Gdy nie pił ka­zał w nag­rodę no­sić się na rękach...
Stąd rodzi się ta­kie stwierdzenie:
sa­mo nie pi­cie to jeszcze nie trzeźwe myślenie... 

myśl
zebrała 186 fiszek • 2 maja 2010, 00:06

Osiągając dno nie zna­lazłem tam pe­reł ani skarbów, ja­kie obiecała mi wódka.
Ale spot­kałem tam anioła, który ofiaro­wał mi coś więcej…dał mi narzędzia za po­mocą których z de­sek doświad­czeń za­topionych tam ludzkich wraków zbu­dowałem dra­binę dzięki której wy­dos­tałem się na po­wie­rzchnię by roz­począć no­we życie i stać się aniołem dla innych. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 16 maja 2010, 08:23

W interesach

Trze­ba wy­pić morze wódki
aby od­nieść dob­re skutki. 

myśl
zebrała 132 fiszki • 10 lipca 2010, 19:58

Urodzi­ny - dla niektórych są to niez­wykłe dni w życiu... dla mnie jest to dzień jak każdy in­ny w ro­ku... je­dyna różni­ca jest ta­ka że w tym dniu możesz dos­tać cze­kolad­ki i wódkę nie musząc od­wdzięczać się za to ja­kaś przysługą.

26.10.2010. star­szy o je­den dzień, a w pa­pierach o je­den rok 

myśl
zebrała 111 fiszek • 26 października 2010, 12:06

Nieważne co się wie, ważne jest z kim się wódkę pije. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 31 października 2010, 15:54

Cza­sami, gdy go widzę, czuję się, jak al­ko­holik po od­wy­ku na wi­dok bu­tel­ki wódki... 

myśl
zebrała 102 fiszki • 29 grudnia 2009, 21:12

Być dla ko­goś jak ta­nie wi­no i kon­ku­rować z luk­su­sową wódką... 

myśl
zebrała 87 fiszek • 3 czerwca 2010, 14:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wszystkie
Filtruj wyniki