Wyszukiwarka: usmiech

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: us­miech — zgromadziliśmy 53 teksty.

... Po­raniony przez życie, niczym niedźwiedź szczu­ty przez łowców, zaszył sie w głębię os­toi swej sa­mot­ności... Bał się że, w oślepłej bólem ob­ro­nie, może po­kaleczyć i przy­jaciół... Pot­rze­bował od­na­leźć, w sa­mym so­bie, tę siłę która poz­wa­la na, cho­ciaż nikły, us­miech dla nich... 

myśl
zebrała 139 fiszek • 4 czerwca 2010, 17:12

je­den gest lub zwykły us­miech pot­ra­fią cza­sem zdziałać cuda 

myśl
zebrała 43 fiszki • 1 kwietnia 2010, 09:42

Naj­mniej­szy gest, spoj­rze­nie, us­miech,
a na­jis­totniej­szy sens. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 4 kwietnia 2010, 18:20

W smut­ku us­miech tak dużo kosztuje 

myśl
zebrała 37 fiszek • 5 lutego 2010, 20:01

Kiedy mówie "Kocham bez pa­mięci", kłamię...
Za­pamiętu­je każdy us­miech twój,
wy­raz oczu twych, każdy gest...

by wy­pełnić pus­tke w te sa­mot­ne dni... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 kwietnia 2010, 10:55

Rodzi­my się i umiera­my z pus­ty­mi ręko­ma. Nic nam się nie na­leży. Pa­miętając o tym na­leżycie do­ceni­my kaz­de dob­ro, które spot­ka nas od ludzi i kaz­dy choćby naj­mniej­szy us­miech losu. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 sierpnia 2010, 21:48

Zniewa­laja­cy us­miech jest jed­na z naj­bar­dziej goz­nych bro­ni,tra­fi kaz­dy cel. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 maja 2010, 09:41

Mężczyz­na, który był tak blis­ko, ale jed­nak daleko.
Mężczyz­na, kto­ry spoj­rze­niem wy­woływał u mnie usmiech.
Mężczyz­na, który po­jawiał się i znikał.
Mężczyz­na, które­go łapałam na chwi­le i za­raz mi uciekał.
Mężczyz­na, kto­ry bez py­tania wy­warzył drzwi do mo­jego świata i zburzył w nim cały ład.
Mężczyz­na ze skom­pli­kowa­nej kon­struk­cji, który od­mienił mi życie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 grudnia 2009, 18:39

Tak łat­wo jest ko­goś okłamac, zranic
Tak łat­wo jest móc tworzyc plot­ki by skłócic osoby...
Tak trud­no jest przeprosic
Tak trud­no jest w smut­ku uzys­kac usmiech 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 stycznia 2010, 11:10

pus­tka i gniew... ser­ce me roz­ry­wa.. zra­nione przez wlas­ne ble­dy... zra­nione tez in­ne ser­ca kto­re niczym win­ne..nic nie ma znacze­nia bez uczuc.. bez uczu­cia war­tosci.. nadziei ... bez wie­dzy ze jes­tesmy czastka [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 grudnia 2012, 22:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:19tomek43i sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 10:00krysta sko­men­to­wał tek­st sen się spełni

dzisiaj, 09:51Niusza sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 09:47Mrs Ver­cetti sko­men­to­wał tek­st Spaliłam za sobą je­den [...]

dzisiaj, 09:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 09:16M44G sko­men­to­wał tek­st Porcelanowa la­leczka

dzisiaj, 09:13M44G sko­men­to­wał tek­st Świat