Wyszukiwarka: uśmiechu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmie­chu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Uśmiech.To takie"tyci"kocham. 

myśl
zebrała 264 fiszki • 10 lutego 2010, 07:14

Nie masz pre­ten­sji, gdy nie od­bieram te­lefo­nu. Nie jes­teś zaz­dros­ny o moich ko­legów. Nie wy­pomi­nasz mi bra­ku cza­su dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stro­nie łóżka chcesz sy­piać. Nie ro­bisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 144 fiszki • 13 stycznia 2010, 19:07

(..) Po­kochała Go. Przys­tojny, wy­soki bru­net o piw­nych oczach. Uwiel­biał poez­je, zacho­dy słońca i deszczo­we dni. Na samą myśl o Nim po­jawiał się sze­roki uśmiech na jej smut­nej twarzy. Miał nig­dy Jej nie skrzyw­dzić, zaw­sze być tuż obok Niej (...).
Był pra­wie ideal­ny. Miał tyl­ko jedną wadę, nie istniał. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 5 listopada 2009, 19:06

Życie jest krótkie, więc łam za­sady: wy­baczaj szyb­ko, całuj po­woli, kochaj szczerze, śmiej się bez opa­mięta­nia i nig­dy nie żałuj nicze­go, co wy­wołało uśmiech na two­jej twarzy. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 10 stycznia 2010, 15:55

uśmiech to pros­ty mechanizm...
jeżeli Two­je ser­ce jest szczęśli­we, gęba sa­ma się ot­wiera i wiet­rzy zęby. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 10 stycznia 2010, 15:20

Uśmiech blis­kich .
Pa­ramo­re w uszach .
Wy­god­ne tram­pki .
I jes­tem naj­szczęśliw­sza .
I wca­le nie pot­rze­buje Two­jej piep­rzo­nej miłości , egois­to . 

myśl
zebrała 94 fiszki • 24 stycznia 2010, 10:22

A może to właśnie Twój uśmiech spra­wia, że ko­goś ser­ce zaczy­na szyb­ciej bić? 

myśl
zebrała 93 fiszki • 30 listopada 2009, 17:27

uśmiech - nic nie kosztu­je, nie męczy , nie jest skomplikowany.

a cza­sem, niemożliwy. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 30 stycznia 2010, 18:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki