Wyszukiwarka: uśmiechu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmie­chu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Za­pom­niała o nim ...
Mi­jały la­ta , była `szczęśli­wa` ...
Wychodziła ze skle­pu za­dowo­lona roz­ma­wiając z nim ` Jej ukocha­nym ` przez te­lefon , uśmie­chała się ...
Gdy w drzwiach zo­baczyła Je­go - dawną miłośc o której wcześniej mu­siala za­pom­niec ..
Mi­na jej zrzędła , uśmiech na twarzy odeszedł ..
Po­jawiło się zas­kocze­nie , żal, szkla­ne oczy , a z jed­nej stro­ny za­dowo­lenie ..

Czyżby miłosc wróciła ? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 stycznia 2010, 17:31

Wzięła do ręki długo­pis. Chciała stworzyć coś wyjątko­wego. Pat­rzyła na kar­tkę, a widziała je­go. Nie, nie będzie o nim pi­sać, to śmie­szne. Ma dziw­ny uśmiech, smut­ne oczy i zas­pa­ny głos. On nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 18 fiszek

Już chy­ba wte­dy wie­działam , że będę go szu­kać we wszys­tkich miej­scach , w twarzach ludzi mi­nionych przy­pad­kiem , by na se­kundę pochwy­cić uśmiech , ten nie dla mnie przez­naczo­ny... ludzie są jak wiatr. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 marca 2010, 15:25

- Uśmiechów na twarzy w ten dzień Bóg nie zważy !


o 14 lu­tym . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lutego 2010, 15:09

Od gry­masu do uśmie­chu dro­ga jest daleka...
...ale tre­ning czy­ni mistrza! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 lutego 2010, 21:18

Mam uśmiech wręcz przyk­le­jony do twarzy, więc myślą, że jest w porządku...

A mój ból, sa­mot­ność, są ze mną mi­mo, że wiedzą, iż niena­widzę ich całym sercem... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 września 2009, 11:12

Cza­sem w człowieku można spot­kać og­romny smu­tek scho­wany pod płaszczem uśmiechu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2010, 07:33

Uwiel­biam spełniać prośby ludzi, widzieć ich ra­dość i uśmiech, usłyszeć "dziękuję"...
...ale cały czar prys­ka gdy wiem, że jes­tem wykorzystywany 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 września 2009, 12:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki