Wyszukiwarka: twoje myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: two­je myśli — zgromadziliśmy 320 tekstów.

O czym myślisz, kiedy nie ma mnie obok Ciebie? Jak wyglądają Two­je oczy, kiedy nie pat­rzą w mo­je? Po­wiedz, że są mniej błyszczące, mniej zielo­ne, mniej szczęśliwe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 10:36

Pa­miętaj, życie jest tyl­ko jed­no i po­mimo różnych dziw­nych myśli, które siedzą w Twoim umyśle war­to je przeżyć do końca. Zaw­sze może się zdarzyć coś, co spra­wi, iż Two­je życie na­bie­rze więcej barw... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 14:07

A czy pa­miętasz te chwi­le zwątpienia?
Coś, co przerzu­cało nas na szalę cierpienia?

Nig­dy nie byłem kocha­ny tak, abym nie czuł obojętności.
Gdzieś wte­dy mo­je myśli wędro­wały po nicości.

Nie były one ciche, a już na pew­no nie rytmiczne...
Bo nie zaw­sze Two­je łzy były dla mnie oczywiste...
I'ny XPRe
1.IV.2012
-Stra­cona Rozmowa... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 kwietnia 2012, 19:01

Stoję na pias­ku wspom­nień. Nad brze­giem je­ziora Twoich myśli. Z od­da­li do­ciera do mnie me­lodia, która de­likat­nie drażniąc mo­je zmysły wa­bi mnie na dru­gi brzeg. Boję się jed­nak po­ruszyć. Boję się, że gdy­bym zaczęła stąpać na­wet po naj­mniej­szych zairen­kach pias­ku mogłabym po­dep­tać leżące na nim kruche muszle w których od­bi­ja się Two­je spojrzenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 20:37

Kocha­nie mo­je prze­ze mnie w miej­scu stanęło,
I ruszyć do przo­du nie może wciąż,
To bar­dzo tra­pi mnie,
Pa­raliżując ser­ce i myśli me…
Miłością je­dynie żywiąc się,
Miesięcy wiele, pra­wie rok,
Tak trwa­my przy so­bie(choć z da­la) wciąż…
Serce [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Cza­sem spra­wiasz wrażenie oso­by nieobec­nej duchem, ale w trud­nych sy­tuac­jach pot­ra­fisz wy­kazać się wyjątkową za­rad­nością. Spraw­dzasz się głównie w pra­cy umysłowej, a więc od chwi­li roz­poczęcia nauki w szko­le aż po dorosłe [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 marca 2010, 23:19

Myślałeś kiedyś o tęskno­cie jak o kochan­ce..?? Tęskno­cie, która wy­rywa ci ser­ce gdy jej nie widzisz..Tęskon­cie,która pachnie jak ona.. Tęskno­cie, która roz­szerza two­je źre­nice kiedy tyl­ko po­myślisz o zmysłowości jej ciała.. Tęskno­cie, która ma smak jej ust.. Tęskno­cie, która op­la­ta cię sobą tak jak ona.. Tęskno­cie, która da­je ci nadzieję.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

To zadzi­wiające w jak szyb­kim tem­pie two­je marze­nia, wszys­tko co pla­nowałeś może legnąć w gruzach.
Te­raz gdy mo­je życie na­biera co­raz więcej z ta­lerza życia myślę ze byłam bar­dzo naiwna.
Myśląc że świat dostosuje [...] — czytaj całość

myśl • 19 sierpnia 2009, 13:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Wszystkie
Filtruj wyniki