Wyszukiwarka: trudna miłość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: trud­na miłość — zgromadziliśmy 111 tekstów.

Da­wać miłość w słowie, w czy­nie, co dnia
.. to prze­cież nie jest trudne. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 26 lutego 2013, 08:13

-Przes­pa­ceru­jesz się ze mną w świet­le księżyca?
-Ale dziś nie wi­dać księżyca.
-Sko­ro możemy uda­wać miłość to i wyob­rażanie so­bie księżyca nie może być trudne 

myśl
zebrała 61 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:35

Powrót do do­mu jest trudny,
gdy wra­ca się do pus­tych
nie wyp­cha­nych miłością ścian.

I te wszys­tkie ciepłe bar­wy
na ścianach tu nie pomogą... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 23 lipca 2010, 00:33

Miłości szu­kasz, do wielu drzwi stukasz,
a ona stoi pod bramą, wciąż tą samą, wciąż niepomalowaną.


mam na myśli starą miłość, która wciąż jest ak­tual­na, na­wet jeśli tak trud­na :) 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 lipca 2010, 14:02

"WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ"

WIARY, żeby po­konać te naj­trud­niej­sze przeszko­dy, i uwie­rzyć w dru­giego człowieka, cho­ciaż cza­sami by­wa to ta­kie trudne.

NADZIEI, że osiągniemy za­mie­rzo­ne ce­le, cho­ciaż niekiedy dro­gi do nich by­wają bar­dzo kręte.

MIŁOŚCI, bo cóż jest war­te życie bez niej. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 31 stycznia 2010, 11:27

Każda miłość jest trud­na i wy­maga wielu poświęceń. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 grudnia 2009, 20:31

Spójrz na Wasze zdjęcie te­raz. Co widzisz? Ru­miane po­liczki, sple­cione dłonie. Che­mia wręcz uno­si się w po­wiet­rzu. Wyob­raź so­bie Wasze zdjęcie za 10 lat w trud­nej sy­tuac­ji. Na­dal będziecie szli trzy­mając się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 11 kwietnia 2010, 11:19

Miłość jest jak mo­tyl ...choć piękna to trud­na do złapa­nia ...
Im bar­dziej za nią go­nimy tym łat­wiej nam ucieka ... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 3 lipca 2010, 08:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wszystkie
Filtruj wyniki