Wyszukiwarka: tęsknota

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: tęskno­ta — zgromadziliśmy 823 teksty.

Z niektóry­mi de­cyz­ja­mi jest jak z owo­cami, doj­rze­wają w nas do cza­su zbiorów ... cza­sami jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta za zer­wa­nym owocem. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 19 maja 2010, 06:31

Gdy tęskno­ta ka­tem, w cieniu os­trza nie zos­tają na­wet strzępki nadziei... 

myśl dnia z 20 maja 2013 roku
zebrała 162 fiszki • 21 listopada 2010, 10:50

Tęskno­ta - godzi­ny mie­rzo­ne oddechem... 

myśl
zebrała 152 fiszki • 13 lutego 2014, 03:23

Wodzisz mnie na po­kusze­nie głosem spo­koj­ne­go nieba. Tęsknota. 

myśl
zebrała 144 fiszki • 29 maja 2013, 18:23

To wca­le nie tak , że tęsknię ...
Po pros­tu cza­sem nad­chodzą ta­kie no­ce w które wszys­tko wra­ca . Pow­ra­cają wspom­nienia , myśli . Ob­ra­zy . Do oczu po­mału napływają gorzkie łzy niespełnionych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 126 fiszek • 25 grudnia 2009, 20:14

Tęskno­ta na rzęsach sze­leści, gdy nie ma Ciebie. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 18 lutego 2011, 09:25

In­tymna miłość

Za­sypiać i budzić się u bo­ku ko­goś, z kim seks to nie tyl­ko be­zuczu­ciowa przy­jem­ność, a prag­nienie poz­na­wania siebie każde­go dnia, każdej no­cy... Tęskno­ta za blis­kością kocha­nego ciała, w jed­nym łóżku i w jed­nej pościeli. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 12 lipca 2010, 16:04

Gdy Tęskno­ta zap­rasza cię na wie­czerzę, pi­jesz z pus­tych pucharów, jesz z pus­tych talerzy. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 20 listopada 2010, 09:42

Mil­czę,lecz nie oz­nacza to,że za­pom­niałam.Wiem,że im cisza dłużej trwa,tym trud­niej przer­wać ją.
Lecz nieraz,więcej można wy­razić nie mówiąc nic,aniżeli używając ty­siąca słów

Nieraz trze­ba poz­wo­lić,aby tęskno­ta zakiełkowała... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 5 września 2010, 09:04

To coś, małe i wred­ne, zżera mnie od środka.

Tak zwa­na tęsknota. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 15 maja 2010, 15:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:47Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Jak szept mogę się [...]

dzisiaj, 21:46Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:46shulag sko­men­to­wał tek­st Weź mnie. Tu. Roz­szarp [...]

dzisiaj, 21:44mechaa sko­men­to­wał tek­st Z cyk­lu Kroczący we [...]

dzisiaj, 21:39M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:39mechaa sko­men­to­wał tek­st Uśmiech przez smu­tek zauważysz [...]

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 21:35Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 21:31Cris sko­men­to­wał tek­st kolejny raz

dzisiaj, 21:31eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?