Wyszukiwarka: tęsknota

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: tęskno­ta — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Z niektóry­mi de­cyz­ja­mi jest jak z owo­cami, doj­rze­wają w nas do cza­su zbiorów ... cza­sami jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta za zer­wa­nym owocem. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 19 maja 2010, 06:31

Gdy tęskno­ta ka­tem, w cieniu os­trza nie zos­tają na­wet strzępki nadziei... 

myśl dnia z 20 maja 2013 roku
zebrała 162 fiszki • 21 listopada 2010, 10:50

Miłość,to od­wie­czna wal­ka tęskno­ty z pot­wo­rem znużenia... 

myśl
zebrała 161 fiszek • 1 lipca 2010, 19:39

Idę na pocztę. Wyślę Ci swoją tęsknotę. Priorytetem. 

myśl
zebrała 149 fiszek • 27 marca 2010, 08:42

Miłość jest naj­wspa­nial­szą przy­powieścią,
którą co dzień składasz w dłonie dru­giego
- tęsknotą za czymś, co święte,
niepojęte 

myśl
zebrała 144 fiszki • 14 sierpnia 2010, 10:49

Cza­sami sa­mot­ność roz­wi­ja skrzydła tęskno­ty ... 

myśl
zebrała 139 fiszek • 28 kwietnia 2010, 06:21

Świado­mość miłości bez wza­jem­ności jest, dla duszy cier­piącej w ot­chłani niemożli­wych marzeń, zbyt rzeczy­wis­tym.. Bólem niewy­powie­dzianej tęsknoty.

Ja­kie to smut­ne, że ktoś, dla ko­go zro­biłbyś wszys­tko, nie zro­bi dla Ciebie nic.. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 12 sierpnia 2010, 17:41

`..kiedyś ktoś mnie za­pytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Od­po­wie­dzialam , że nie wiem.Że chy­ba nie ma ta­kiej rzeczy. Te­raz juz umiem od­po­wie­dziec na to py­tanie. Gdy dziś mnie zapytacie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 134 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki