Wyszukiwarka: tęsknimy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: tęskni­my — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

A dziś? Dziś wyjdę z do­mu za­nim wrócisz. Poz­wolę Ci po­myśleć, że może mnie stra­ciłeś.Ja, kiedy pod­dasz się no­cy i sam pościelesz nasze łóżko- wrócę, by naj­piękniej Cię przep­ro­sić wzro­kiem, za jut­ro,że wyjdę za­nim się obudzisz.
A wszys­tko po to byś tej no­cy nau­czył się czekać
Jut­ro tęsknić
aż w końcu kochać...

..bo to,że mnie tyl­ko masz to jeszcze nie Miłość. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 sierpnia 2009, 22:13

...Tak bar­dzo chciałabym zat­rzy­mać czas , al­bo go cofnąć...
...Tęsknię za naszy­mi roz­mo­wami, za Twoim głosem i dotykiem...
...A naj­gor­sze jest w tym to , że nie wiem jak Ci o tym powiedzieć...
___________________

Dla pew­nej osoby... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 grudnia 2010, 21:57

Gdy przychodzą ta­kie wie­czo­ry.. że tęskni się bar­dziej . 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 stycznia 2010, 17:42

War­to wspo­minać,war­to przy­pomi­nać,war­to rozmawiać...
każda chwi­la spędzo­na w to­warzys­twie milczącego
jest ex­tazą wśród współczes­ne­go świata.
Czas wra­ca do pa­miętnych wy­darzen,dzięki cze­mu wzmac­niamy się nawzajem...
na­wet ta krot­ka cisza...
na­wet wspo­mina­nie tych niezręcznych wy­darzeń wzmac­nia nas i spra­wia ze na­dal tęsknimy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 września 2010, 12:54

Często zbyt szyb­ko podążamy za tęsknotą .. Żyjąc chwilą.
Za­gubieni w marze­niach szu­kamy wyjścia. Bieg­niemy z dniem na dzień co­raz wol­niej, tracąc siły i os­ta­teczne nadzieje. Tęskno­ta bieg­nie za roz­paczą a sko­ro my pędzi­my za tęsknotą dochodzi­my do roz­paczy, zat­ra­ceni w roz­paczy znów próbu­jemy do­gonić tęsknotę, wierząc, że przy­pad­kiem do­goni­my nie tęsknotę lecz marze­nie za którym tak strasznie tęskni­my.

*Nadzieję mam. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 grudnia 2010, 11:00

Wiem, że kiedyś się spotkamy,
ale i tak nie przes­tanę tęsknić, nigdy.
[*] 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 marca 2011, 20:38

Gdy na Ciebie cze­kam.. Mam wrażenie, że wskazówka se­kun­do­wa za moimi ple­cami co­fa się za­miast iść do przo­du. Zu­pełnie jak­by wie­działa jak bar­dzo za Tobą tęsknię...
I była o to zazdrosna... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 grudnia 2010, 15:13

Próbo­wała o nim za­pom­nieć, ale było to raczej oszu­kiwa­nie sa­mej siebie. Tak nap­rawdę tęskniła za nim każdym ka­wałkiem swo­jego ciała, każdą cząsteczką duszy, a każdy jej od­dech był jak błaga­nie by wrócił. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 listopada 2010, 11:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki