Wyszukiwarka: stara miłość nie rdzewieje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sta­ra miłość nie rdze­wieje — zgromadziliśmy 110100 tekstów.

Praw­dzi­wy przy­jaciel to dob­ry złodziej, który zaw­sze sta­ra się uk­raść nasze prob­le­my i smutki. 

myśl dnia z 22 września 2013 roku
zebrała 285 fiszek • 2 maja 2010, 08:47

Miłość po­win­no się trzy­mać na ot­wartej dłoni, nie w garści. 

myśl dnia z 25 kwietnia 2013 roku
zebrała 241 fiszek • 27 maja 2010, 16:26

Sprawdźmy obecność

Zaufa­nie? - Jestem!
Nadzieja? - Obecna!
Szcze­rość? - Jest!
Miłość? miłość?! miłości zno­wu nie ma.. 

myśl
zebrała 218 fiszek • 8 lutego 2010, 18:43

Sta­ra miłość nie rdze­wieje, ona tyl­ko pok­ry­wa się mchem...* Na ja­kiś czas. 

myśl
zebrała 173 fiszki • 6 grudnia 2010, 15:01

Gdy mężczyz­na czu­je się zag­rożony lub przes­taszo­ny, sta­ra się prze­nieść te­mat roz­mo­wy z płaszczyz­ny ser­ca na płaszczyznę ro­zumu, żeby móc wyg­rać na ar­gu­men­ty i nie stra­cić kontroli.

??? 

myśl
zebrała 157 fiszek • 19 lutego 2011, 16:37

Miłość nie wybiera
wy­biera nienawiść 

myśl
zebrała 130 fiszek • 31 października 2010, 15:32

Miłość piękniej­sza, gdy nie słowem, lecz czy­nem karmiona. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 14 marca 2011, 17:49

To nie miłość ra­ni... Tyl­ko ludzie. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 31 grudnia 2010, 03:51

wszys­tko rdze­wieje, a my szarzy ludzie
ko­lorem tęsknimy... 

myśl
zebrała 121 fiszek • 11 października 2010, 12:38

Jed­ni mówi­li jej :"Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki."  
In­ni,że: "Sta­ra miłość nie rdze­wieję."  
A Ja mówię po pros­tu: "W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca."  


*Każde­mu war­to dać drugą szansę,na­wet włas­ne­mu sercu.* 

myśl
zebrała 118 fiszek • 2 kwietnia 2010, 14:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:34M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:33Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]

dzisiaj, 21:33Niusza sko­men­to­wał tek­st Rozmowa po­win­na opierać się [...]

dzisiaj, 21:32jantar sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:32Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:32M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:31M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie do siebie piją, [...]