Wyszukiwarka: sport

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sport — zgromadziliśmy 43 teksty.

By­cie ro­man­ty­kiem w dzi­siej­szych cza­sach, to sport ekstremalny. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 29 września 2010, 16:02

w życiu jak w sporcie:
nieważne, czy wyg­rasz, czy przegrasz
ważne jak zagrasz. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 27 lipca 2010, 21:46

Życie to naj­bar­dziej ek­stre­mal­ny ze sportów. Trze­ba rzu­cać się na głęboką wodę, a po­tem: płynąć pod prąd, iść pod wiatr, rzu­cać się w wir, spa­dać z obłoków, sięgnąć dna i...odejść...cza­sem właśnie w chwi­li, gdy już na­biera­liśmy wiat­ru w żagle... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 lipca 2010, 09:17

Kiedyś widząc bez­domne­go, żeb­rzące­go na uli­cy po­myślałem...
Jak człowiek może so­bie tak zmar­no­wać życie? Jak może się tak stoczyć ? Gdy do­rosłem zro­zumiałem, że człowiek wo­bec miłości do dru­giej oso­by, Bo­ga, ka­riery, zwierząt, mu­zyki, sztu­ki, spor­tu i wielu in­nych za­pomi­na o tej naj­ważniej­szej ... Miłości do życia. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 października 2009, 20:34

jak się urodziła, wal­czyła żeby przeżyć... mówi­li, że jest tak krucha, ład­na i de­likat­na, że na pew­no zos­ta­nie mo­delką... po la­tach- nie raz miała taką okazję... ale ona na przekór wszys­tkim- nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 lipca 2010, 11:13

Os­tatnio zacząłem ćwiczyć par­kour. Pew­nie większość z was po­myśli "głupie ska­kanie przez mur­ki". Ale nie, Par­kour za­wiera wręcz og­romną me­taforę życia. Kształtu­je w nas pos­tawę: "Nie omi­jaj przeszkód, ale sta­wiaj im czoło, bieg­nij zaw­sze po li­nii pros­tej, nie szu­kaj so­bie przeszkód dookoła".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za­nim oce­nisz, proszę, przeczy­taj choć ar­ty­kuł na wi­kipe­dii, o tym zac­nym sporcie! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 września 2010, 22:25

Wal­czyć można w wielu dzie­dzi­nach, np. w spor­cie. Ale czy można porównać to do wal­ki w miłości ? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 6 maja 2010, 15:29

Sport

W każdej je­go pos­ta­ci łączy dob­rych graczy i tworzy z nich braci. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 1 grudnia 2010, 11:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki