Wyszukiwarka: spontaniczność

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spon­ta­niczność — zgromadziliśmy 55 tekstów.

... dlacze­go mówisz że diabeł ze mnie wy­ziera?... czy ktoś zab­ro­nił aniołom od­ro­biny sza­leństwa i spontaniczności?... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 7 października 2010, 07:42

Spon­ta­niczność to już rzad­kość- dzi­siaj wszys­tko jest zap­la­nowa­ne. Głównym wi­nowajcą jest czas, którym nie umiemy gospodarować. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 6 września 2010, 18:59

Ot­warte, ciepłe ser­ce, ro­zum w podręcznej to­reb­ce, rozsądek w ple­caku, dusza go­towa na wyz­wa­nia, sza­leństwo w ręku, spon­ta­niczność w kie­sze­ni - możesz już jechać wszędzie...

(dla każde­go kto gdziekol­wiek wy­jeżdża - do­pakuj jeszcze dob­ry humor)... 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 lipca 2010, 20:04

Rozsądek - zabójca spontaniczności. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 16 listopada 2010, 15:19

Bo niechęć spra­wienia Mu ko­lej­ne­go za­wodu, stała się Jej ob­sesją. Pożeg­nała się ze spon­ta­nicznością, a przy­witała się z roz­wagą i myśle­niem o konsekwencjach. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 21 grudnia 2009, 20:55

Jej rac­jo­nal­ność budziła strach w oczach in­nych. Kochała swoją per­fekcyj­ność, uporządko­wanie. W każdej sy­tuac­ji miała go­tową od­po­wiedź na każde pytanie.
Wys­tar­czył al­ko­hol by przek­reślił wszys­tkie sztyw­ne za­sady jej postępo­wania. Po wyt­rzeźwieniu nie żałowała nicze­go, a styl jej życia zmienił się diamet­ralnie. Czy aby na pew­no dob­rze robi...
Nikt nie zab­ro­ni Ci spon­ta­niczności, lecz gra­nice rozsądku muszą być zacho­wane. Wrócić jest ciężko aniżeli nie zacząć się gubić... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 czerwca 2010, 20:05

Pełne trosk życie,pot­ra­fi ochłodzić emoc­je i od­da­lić od siebie par­tnerów.Zaczy­na bra­kować spon­ta­niczności,czułości ,pie­szczot. Wkra­da się sa­mot­ność.Tym cza­sem by do te­go nie do­puścić ,war­to zdo­bywać się nawza­jem przez cały czas... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 27 czerwca 2010, 13:37

Nad­mier­ne trzy­manie się swoich za­sad może pro­wadzić do ut­ra­ty spontaniczności. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 19 lutego 2010, 13:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki