Wyszukiwarka: spojrzenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spoj­rze­nie — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Chciałabym żeby kiedyś, gdy się spot­ka­my na uli­cy byś spoj­rzał na mnie i po­myślał: "Cholera! Szko­da, że z Ciebie zrezygnowałem".

-Mam nadzieję, że będziesz te­go żałował. 

myśl
zebrała 248 fiszek • 4 maja 2010, 16:48

Ko­bieta nie cze­ka na kwiaty, czy cze­kolad­ki. Ona cze­ka na spoj­rze­nie mężczyz­ny, je­go zain­te­reso­wanie. Bar­dziej od pre­zentów prag­nie poczuć siłę męskiego ramienia. 

myśl dnia z 6 grudnia 2012 roku
zebrała 222 fiszki • 16 kwietnia 2010, 10:20

To,że ktoś cię kiedyś skrzyw­dził,że ukocha­ny za­wiódł,że przy­jaciel zdradził nie jest po­wodem by pa­kować z góry każdą na­pot­kaną is­totę do jed­ne­go wor­ka z nimi.
Al­bo­wiem nig­dy nie wiado­mo czy jut­ro na ro­gu uli­cy nie spot­kasz anioła który jed­nym spoj­rze­niem mógłby od­mienić two­je życie i ofiaro­wać miłość. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 30 kwietnia 2010, 06:31

Ko­bieta może być ado­rowa­na przez mężczyzn,
ale gdy kocha to Two­je spoj­rze­nie będzie dla niej priorytetem. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 26 kwietnia 2010, 08:44

Tak bar­dzo mnie już ra­nią niedomówienia w re­lac­jach naszych niedoskonałych…
Każde słowo niczym nóż przeszy­wa wnętrza serc obolałych…
Już Two­je rzęsy nie trze­począ w ra­dos­nych mnie po­wita­niach…a uśmiech nie ma już te­go blas­ku jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 152 fiszki • 6 maja 2010, 10:37

Cza­sami wys­tar­czy jed­no spoj­rze­nie a cza­sami cała wie­czność to zbyt mało by zna­leźć miłość. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 marca 2010, 00:20

Idąc chod­ni­kiem zat­rzy­maj się i spójrz w niebo…spoj­rzą wszyscy.
Nachyl się nad leżącym człowiekiem…naj­praw­do­podob­niej nikt nie nachy­li się nad nim ra­zem z tobą. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 12 kwietnia 2010, 06:31

Chciałabym kiedyś usiąść na tra­wie , spoj­rzeć w niebo i z czys­tum su­mieniem po­wie­dzieć :
' Tak, jes­tem cho­ler­nie szczęśli­wa ... ' 

myśl
zebrała 126 fiszek • 4 grudnia 2009, 13:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki