Wyszukiwarka: spojrzenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spoj­rze­nie — zgromadziliśmy 812 tekstów.

i na­wet to spoj­rze­nie two­je smut­ne lubię
kiedy ze złama­nym skrzydłem
wy­body­wasz co głębo­ko schowane
stworzo­ne na miarę wieczności

piękno człowieka

aniele 

myśl
zebrała 310 fiszek • 4 lipca 2013, 22:47

naj­smut­niej­szym to spojrzenie
w którym gaśnie światło
bo nie czas i miejsce
żeby odejść... 

myśl
zebrała 252 fiszki • 8 maja 2013, 09:33

Ko­bieta nie cze­ka na kwiaty, czy cze­kolad­ki. Ona cze­ka na spoj­rze­nie mężczyz­ny, je­go zain­te­reso­wanie. Bar­dziej od pre­zentów prag­nie poczuć siłę męskiego ramienia. 

myśl dnia z 6 grudnia 2012 roku
zebrała 223 fiszki • 16 kwietnia 2010, 10:20

Ko­bieta może być ado­rowa­na przez mężczyzn,
ale gdy kocha to Two­je spoj­rze­nie będzie dla niej priorytetem. 

myśl
zebrała 198 fiszek • 26 kwietnia 2010, 08:44

Cza­sem jed­no spoj­rze­nie jest więcej war­te niż ty­siąc komplementów... 

myśl
zebrała 184 fiszki • 13 czerwca 2011, 06:03

Cza­sami wys­tar­czy jed­no spoj­rze­nie a cza­sami cała wie­czność to zbyt mało by zna­leźć miłość. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 27 marca 2010, 00:20

Pamiętaj

Niektóre od­po­wie­dzi nie wy­magają słów. Wys­tar­czy je­no krótkie spoj­rze­nie, trze­pot rzęsa­mi, sub­telny uśmiech czy też de­likat­ny do­tyk... I wszys­tko jest jasne. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 30 maja 2010, 20:30

Spoj­rze­nie ko­biety często mówi to cze­go nie są w sta­nie wy­powie­dzieć jej usta. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 30 maja 2010, 18:51

i anioł może mieć diabel­skie spojrzenie 

myśl
zebrała 136 fiszek • 14 listopada 2010, 21:43

Gdy ig­no­rujesz spoj­rze­nie, od­wra­cając wzrok,
nie przy­mykaj po­wiek, bo być może "przej­rzysz na oczy".

in­spi­rowa­ne i de­dyko­wane Emi­lii ~Krajgi 

myśl
zebrała 136 fiszek • 20 października 2010, 20:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:50shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:49Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:48wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 18:48shulag sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 18:47wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Łatwiej jest kochać ludzkość [...]

dzisiaj, 18:47shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:38shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:36Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 18:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:27shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.