Wyszukiwarka: spełnienie marzeń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spełnienie marzeń — zgromadziliśmy 331 tekstów.

Trze­ba dążyć do spełnienia marzeń, ale nie za wszelką cenę. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Człowiek nie­szczęśli­wy to ten, od które­go nie za­leży czy je­go włas­ne marze­nia się spełnią. Zaak­cepto­wać niemożli­wość spełnienia swoich marzeń - czy ko­mukol­wiek się to udało ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 stycznia 2011, 23:21

Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lipca 2011, 22:02

Gdy jest bez­chmur­na noc , wsta­jesz z łóżka i siadasz na pa­rape­cie. Ot­wierasz ok­no i wpat­rując się w gwiaz­dy słuchasz mu­zyki płynącej z tej niewin­nej ciem­ności. Jest ona tak ta­jem­nicza , że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 czerwca 2011, 09:56

Cho­wam się w Cieniu nies­pełnionych marzeń, bo Słońce spełnienia za bar­dzo mnie wypaliło... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lutego 2010, 12:28

Wyob­raźnia - gdy­by nie ona zginęłabym w tym świecie, ale ona jest, więc idę od­ważnie ku spełnieniu marzeń. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 marca 2013, 16:08

Nie ma rzeczy nie możli­wych, ani marzeń nie do spełnienia. Cza­sem jed­nak, na niektóre z nich, zwyczaj­nie nie wys­tar­czy nam życia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2012, 17:14

Nie jes­teś ani trochę zwyczajny!
Kod do Two­jego ser­ca jest ściśle tajny...
Do­tykiem swoim prze­nosisz mnie w in­ny świat,
Gdzie Twój za­pach roz­no­si ciepły wiatr...
W Twych oczach widzę inną przestrzeń,
Gdzie dochodzi do spełnienia moich marzeń!
Tam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 grudnia 2009, 19:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki