Wyszukiwarka: spełnienia marzeń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spełnienia marzeń — zgromadziliśmy 331 tekstów.

Nie bu­jaj w obłokach, kieruj się realiami ja­kie stwarza Ci świat.
Zmieniajac go nic nie zddziałasz po­większasz tyl­ko kon­to wad.
Okłamy­wanie się, że może być inaczej, jest błędem nic nie zmieni się raczej.
Nic nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki

Każde marze­nie da­ne jest nam wraz z mocą pot­rzebną do je­go spełnienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Dzięku­je za siłę jaką dała mi Two­ja miłość, za bez­pie­czeństwo ja­kie przy To­bie od­na­lazłam, za marze­nia, którym dałeś możli­wość spełnienia, za troskę, którą mnie ob­darzyłeś i za to jak na mnie pat­rzyłeś.
Czy gdy­byśmy się nig­dy nie spot­ka­li to czy świat byłby tak piękny jak dziś, czy słońce świeciło by tak jas­no, czy szczęście by nig­dy nie gasło? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2009, 19:22

W tym os­tatnim dniu w Ro­ku, życzę wszys­tkim szczęścia i spełnienia marzeń. Niech spełnią się pos­ta­nowienia na No­wy Rok, a to co się nie udało, niech pójdzie w za­pom­nienie. Życzę wielu po­wodów do szcze­rego uśmie­chu i nie gasnącej nadziei. Uda­nej za­bawy Syl­wes­tro­wej. SZCZĘŚLI­WEGO NO­WEGO RO­KU 2013! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2012, 07:11

można przeg­rać wal­cząc o marzenia
ale nie można się pod­dać wal­cząc o ich spełnienie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 października 2010, 13:02

Tak wiele py­tań na które brak odpowiedzi...
Tak wiele nie wy­jaśnionych snów...
Tak wiele marzeń do spełnienia...
Tak mało czasu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 grudnia 2012, 22:31

Cza­sami spełnienie naszych marzeń przychodzi spóźnione... nie oz­nacza to, że nie na­leży go przyjąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Zacznij dążyć do spełnienia Two­jego marze­nia tu i te­raz !!! 

myśl
zebrała 3 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki