Wyszukiwarka: spełnienia marzeń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: spełnienia marzeń — zgromadziliśmy 331 tekstów.

Ja­kie to uczu­cie byś snem
Czyichś marzeń spełnieniem?
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 maja 2011, 22:30

Mówi się wiele rzeczy,
Tak sa­mo wiele jak i wiele się robi,
Ale z re­guły są to in­ne rzeczy.

Mówi­my cza­sem o naszych marze­niach,
Ale nie do­biega­my do ich spełnienia,

Ro­bimy cza­sem rzeczy, o których na­wet nam się nie śni...
...Więc co nam każe je robić? 

myśl
zebrała 4 fiszki

Jeśli dążysz do spełnienia marzeń, dbaj o każdy choćby naj­mniej­szy szczegół. Bo ten naj­mniej­szy szczegół z po­zoru nie od­gry­wa wiel­kiej ro­li, ale z cza­sem może te marze­nia zniszczyć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2013, 12:14

Wspólne pla­ny, marzenia
Myśli.. Wszys­tkie nie do spełnienia
Przeszłość cza­sem boli.
Lecz my mu­simy da­lej żyć
Dla siebie sa­mych cząstką świata być.
Dać radę, głowę pod­nieść wysoko.
I mi­mo, że wiatr ciągle w oczy wieje
Wokół Ciebie są i przyjaciele.
Je­go już nie ma..
Co było nie wróci.
Nikt Ci te­go nie zwróci.
Więj wyjdź do ludzi i Żyj!

Bo nikt za ciebie nie będzie żył, i nikt za Ciebie nie umrze!!
- Wier­szyk mo­jego autorstwa 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2009, 20:58

Am­fe­tami­na wyt­warza w to­bie miłość do mnie. Ra­zem naćpa­ni i szczęśli­wi. I tyl­ko słowa które sie cisną by być wy­powie­dziane to "trwaj chwi­lo! jes­tes piękna".
Długie roz­mo­wy,poczu­cie bez­pie­czeństwa w twoich ra­mionach, spla­tanie naszych rąk..
Dla mnie, to wręcz spełnienie marzeń, które co wieczór nie dają mi zasnąć.
Jes­tem uza­leżniona od spełniania te­go marze­nia,czy­li od Ciebie i białego proszku.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2010, 21:19

Nie bu­jaj w obłokach, kieruj się realiami ja­kie stwarza Ci świat.
Zmieniajac go nic nie zddziałasz po­większasz tyl­ko kon­to wad.
Okłamy­wanie się, że może być inaczej, jest błędem nic nie zmieni się raczej.
Nic nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki

Każde marze­nie da­ne jest nam wraz z mocą pot­rzebną do je­go spełnienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Dzięku­je za siłę jaką dała mi Two­ja miłość, za bez­pie­czeństwo ja­kie przy To­bie od­na­lazłam, za marze­nia, którym dałeś możli­wość spełnienia, za troskę, którą mnie ob­darzyłeś i za to jak na mnie pat­rzyłeś.
Czy gdy­byśmy się nig­dy nie spot­ka­li to czy świat byłby tak piękny jak dziś, czy słońce świeciło by tak jas­no, czy szczęście by nig­dy nie gasło? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2009, 19:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki