Wyszukiwarka: smutno

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­no — zgromadziliśmy 219 tekstów.

Smut­no, gdy resztka­mi złudzeń duszę pod­partą
ro­zum uświado­mić mu­si... że nie było warto.
 

myśl dnia z 11 kwietnia 2013 roku
zebrała 290 fiszek • 5 marca 2011, 08:04

Nie masz pre­ten­sji, gdy nie od­bieram te­lefo­nu. Nie jes­teś zaz­dros­ny o moich ko­legów. Nie wy­pomi­nasz mi bra­ku cza­su dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stro­nie łóżka chcesz sy­piać. Nie ro­bisz mi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 144 fiszki • 13 stycznia 2010, 19:07

W niektóre dni, na­wet słowi­ka śpiew smut­no brzmi... 

myśl dnia z 11 października 2015 roku
zebrała 133 fiszki • 20 sierpnia 2010, 01:44

Kiedy jest Ci bar­dzo, bar­dzo smut­no, po­myśl co Cię mar­twiło 3 la­ta te­mu o tej sa­mej porze. Nie pa­miętasz? No właśnie. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 maja 2010, 17:46

I pod­ra­biam uśmiech, byś nie myślał że mi smutno. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 30 sierpnia 2010, 17:29

I we­sołemu człowieko­wi by­wa smutno.... 

myśl
zebrała 81 fiszek • 13 października 2010, 19:49

Gdy­bym wte­dy wie­dział, że widzę Cię os­tatni raz, przy­pat­rzyłbym Ci się dokładniej...
Gdy­bym wte­dy wie­dział, że os­tatni raz Cię słyszę, wsłuchi­wałbym się w dźwięk Twe­go głosu...
Gdy­bym wte­dy wie­dział, po­wie­działbym Ci więcej i głośniej, że będzie mi smutno,
gdy odejdziesz... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 21 sierpnia 2010, 09:07

Smut­no jest być białą różą, której nikt nie wy­biera aby wręczyć ją ja­ko dowód miłos­ci. I co z te­go, że jest piękniej­sza od róży czer­wo­nej? Nie wie o tym i umiera z zazdrości... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 14 września 2010, 21:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wszystkie
Filtruj wyniki