Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Zaw­sze jest nadzieja , że za ro­giem cze­ka ktoś kto roz­jaśni naszą ciemną stronę ser­ca.Jeśli jes­teś dla większości świata ni­kim pa­miętaj ,że zaw­sze znajdą się oso­by dla których jes­teś całym światem . Tak zam­knąć oczy prze­nieść się do naj­skryt­szych za­kamarków swo­jej skrzyd­la­tej duszy odsłonić za­bite decha­mi ok­na ,zbom­bardo­wane gru­zy marzeń od­bu­dować i żyć z świado­mością że jes­teśmy po­za za­sięgiem złych ,ciężkich i smut­nych chwil .... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 czerwca 2011, 20:48

Sa­mot­nośc to straszna rzecz. Gdy­by była człowiekiem: słuchałaby Cię, znałaby każdy twój ból, wie­działaby kiedy co zro­bisz, kiedy jes­teś smut­ny, znałaby Two­je myśli, spałaby z Tobą, ro­biłaby z Tobą wszys­tkie czyn­ności, byłaby [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2012, 17:24

"Świat, tak we­soły na obrazkach,
A tak smut­na rzeczywistość.

Na ob­razku trwa ta chwila,
A w realu ciągle mija,
Tu­taj smut­no, tu wesoło,
Tam eufo­ria, tu depresja,
Ja pośrod­ku te­go stoję
I de­cyzję podejmuję.

Ni­by życie na obrazku,
Tak we­sołe, takie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki

Życia nie da się przeżyć żyjąc tyl­ko te­raźniej­szością. Trze­ba wielok­rotnie spoj­rzeć w przeszłość i przy­pom­nieć so­bie błędy które się po­pełniło i ra­dos­ne chwi­le które się przeżyło.To właśnie one nas uk­ształto­wały. Życie złożone jest tyl­ko z chwil ra­dos­nych i smut­nych oraz pus­tych wspomniej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2012, 20:31

Nie cier­pię miej­sca, w którym muszę mieszkać.
Nie znoszę ludzi, których muszę codzien­nie oglądać.
Spuchnięta niechęć.
Uwięzione serce.
Smut­na dusza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 kwietnia 2011, 23:47

Po­wie­działaś że lal­ki to tyl­ko ka­wałek plas­ti­ku, drew­na czy cze­gokol­wiek in­ne­go, z cze­go zos­tały uformowane.
Dziś roz­myślając o tym, doszłam do wnios­ku, że prze­cież... Każdy z nas kiedyś kochał te lal­ki czy pluszaki. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 lutego 2010, 06:09

;*
Ja oraz ty i wszys­tko było spoko.
Uczu­cie do Ciebie wy­nosiło mnie wysoko.
Two­ja oso­ba ciągle w mo­jej głowie,
pop­rostu zwa­riowałam, nie na­piszę w cudzysłowie.
Tyl­ko ty, nic więcej mnie nie ob­chodziło, nic więcej się nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 marca 2010, 09:18

To smut­ne że mo­je przygnębiające mnie życie może być dla ko­goś iluzją cze­goś wspa­niałego i nieosiągal­nym marzeniem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 kwietnia 2012, 19:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki