Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Dlacze­go Twój smu­tek do­gania mnie mi­mo od­ległości, która nas dzieli?
Dlacze­go kiedy do mnie dzwo­nisz Twój głos jest zaw­sze ta­ki smutny?
Dlacze­go po roz­mo­wie z Tobą zaw­sze drżą mi ręce?


Py­tania bez odpowiedzi............ 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2009, 07:27

Dro­ga do miłości i szczęścia zaw­sze jest ta­ka sama.
Wchodzi­my pod wielką górę...
Sy­pią się nam ka­mienie na głowę.

Ci, który są zbyt słabi, zaw­ra­cają w połowie dro­gi nie uj­rzaw­szy nag­ro­dy cze­kającej na szczy­cie. Schodzą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 maja 2011, 09:55

Boże,dałeś nam uczu­cia,żeby żad­ne z nas nie było smut­ne. Dałeś ro­zum i wolną wolę,żebyśmy mog­li wy­bierać. Dałeś nam dru­giego człowieka po to,aby móc dla niego żyć. Sko­ro to zro­biłeś pro­wadź nasze życie tak,żeby przy Tej dru­giej oso­bie zak­witła miłość ja­kiej świat nie widział. Boże gdy­by wszys­tko było ta­kie pros­te jak Ty so­bie tam u góry myślisz. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Miłość kto ja zro­zumie , kochasz ko­bietę ona tez cie kocha a po­mimo to nie możecie być ra­zem . 


Smut­ne ale prawdziwe:(. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2011, 09:41

Pra­wo jest tyl­ko dla biednych.
usłysza­ne od zna­jome­go z Ros­ji smut­ne, ale prawdziwe 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 października 2009, 23:24

Weź moją rękę, chodźmy
Gdzieś gdzie nasze dusze będa mogły odpocząć
Usiądziemy w cieple
Po­wiesz spójrz jes­teśmy tu sami

Jes­tem roz­sy­pany w tym życiu
Jes­li to jest zy­cie to po­wiem do widzenia
odeszła jak anioł
Ze skrzydłami
Ze skrzydłami które [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 października 2009, 13:43

Cza­sami tak ciężko wymówić słowa pełne ciepła...smut­ne to jest ...py­tanie dlacze­go? może boimy się słów usłysza­nych w odpowiedzi????? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 maja 2012, 22:23

Zaw­sze jest nadzieja , że za ro­giem cze­ka ktoś kto roz­jaśni naszą ciemną stronę ser­ca.Jeśli jes­teś dla większości świata ni­kim pa­miętaj ,że zaw­sze znajdą się oso­by dla których jes­teś całym światem . Tak zam­knąć oczy prze­nieść się do naj­skryt­szych za­kamarków swo­jej skrzyd­la­tej duszy odsłonić za­bite decha­mi ok­na ,zbom­bardo­wane gru­zy marzeń od­bu­dować i żyć z świado­mością że jes­teśmy po­za za­sięgiem złych ,ciężkich i smut­nych chwil .... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 czerwca 2011, 20:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki