Wyszukiwarka: serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Mo­je jed­no ser­ce, dwo­je oczu, uszu, us­ta i nos, 7 litrów krwi, 206 kości, 5 i pół mi­liona czer­wo­nych krwi­nek oraz 60 try­lionów DNA mówią: TĘSKNIE ZA TOBĄ.


/dziękuję, Atabas. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 23 sierpnia 2009, 20:41

Nig­dy nie umiałem oka­zywać uczuć...
Nig­dy nie po­wie­działem: Ma­mo, Ta­to kocham was.
Nie pot­ra­fię na­wet oka­zać te­go, że czuję do Niej coś więcej. Nie pot­ra­fię się przełamać, ze wsty­du, głupo­ty, bra­ku wiary w Hap­py End. To jest ułom­ność współczes­nej ludzkości, wi­doczna w ra­nach ser­ca jednostek... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 1 września 2009, 15:02

Mówiła: Nie chcę Cię widzieć!
A szu­kała Go wzro­kiem na ulicy...

Mówiła: Nie myślę o Tobie!
A nie było chwi­li, by te­go nie robiła...

Mówiła: Nie odbiorę!
A z nadzieją cze­kała na ko­lej­ny telefon...

Mówiła: Nie tęsknię!
A co dzień przeglądała wspólne zdjęcia...

Mówiła: Nie kocham Cię!
...I tak stała się oszus­tem dla włas­ne­go serca. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 3 sierpnia 2009, 00:00

Ludzie ze złotym ser­cem mają bo­gate wnętrze.

Majętni duchem. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 kwietnia 2013, 18:46

Pe­wien cy­tat mówi, że każda daw­na miłość is­tnieje w ser­cu w pos­ta­ci za­kopa­nego gro­bu, a gdy ją od­na­wiamy od­ko­puje­my grób.
Gdy cię widziałam, twier­dziłam że od­ko­puje grób. Dzi­siaj zro­zumiałam, że ja tej miłości nie zdążyłam pogrzebać. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 września 2009, 21:09

- Kocham Cię - wyk­rztu­sił z siebie. Nie wie­dział cze­mu to po­wie­dział, ale czuł, że po­winien. Że po­winien się w końcu przyznać.
Spoj­rzała na niego ze zdzi­wieniem. Już cała ta sy­tuac­ja wy­dawała jej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 4 września 2009, 18:47

(...) bo trud­no jest o tym za­pom­nieć. Czy ja chciałem, by odeb­ra­no mi rodziców w wieku 9 lat? Nie chciałem. Zos­tałem z Tobą bab­ciu, bo moi rodzi­ce nie ut­rzy­mywa­li z ni­kim innym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 38 fiszek • 7 sierpnia 2009, 17:43

To była ko­lej­na sa­mot­na noc. Dwie mi­nuty po półno­cy obudził mnie zna­jomy syg­nał te­lefo­nu. Tak, to No­wa wiado­mość w mo­jej skrzyn­ce.Z niecier­pli­wością czy­tam. to od Ciebie, te Naj­piękniej ub­ra­ne słowa na świecie.Czyli [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 sierpnia 2009, 22:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki