Wyszukiwarka: samobójcze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sa­mobójcze — zgromadziliśmy 34 teksty.

Nie zliczę prób sa­mobójczych włas­ne­go ser­ca ty­le ra­zy próbo­wało udu­sić się uczu­ciami, wspom­nieniami, ges­ta­mi po je­go odejściu. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 2 czerwca 2010, 07:04

I gdy nachodzą cie ok­ropne myśli sa­mobójcze... 'przy­jaciel' mówi ci żeg­naj. Nadzieja umiera, umiera też człowiek 

myśl
zebrała 64 fiszki • 14 kwietnia 2010, 21:38

Dep­resja, głębo­ki smu­tek i mrok, bez­gra­niczna niemoc i myśli sa­mobójcze są ob­ra­zem wewnętrznej agonii... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 sierpnia 2010, 20:53

Sa­mobójczy skok do wo­dy - jakże iro­nicznie, gdy nag­le oka­zuje się, że jed­nak umiesz pływać. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 stycznia 2010, 22:33

Ta przy­jaźń przeszła wiele, łzy, cier­pienie, a na­wet próbę sa­mobójczą jed­nej z Nich. Wy­dawać by się mogło, że nic Je nie roz­dzieli, aż po­jawił się On i niszczy wszys­tko [...]--------------------------
Niekiedy chłopak staję się mu­rem, który zaczy­na dzielić przy­jaźń. Dla H. nig­dy nie ka­zała bym Ci wy­bierać, Ty jed­nak chy­ba nie pot­ra­fisz mieć przy­jaźni i "miłości" 

myśl
zebrała 27 fiszek • 8 października 2010, 19:00

To nie wa­riac­two po­wodu­je myśli samobójcze.
To myśli sa­mobójcze pro­wadzą do wariactwa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 kwietnia 2010, 10:39

Poszu­kując Twoich ust - zgu­biłam ro­zum , 
Z tęskno­ty - miałam myśli sa­mobójcze ,
Chcąc Cię znów usłyszeć - mu­siałam kłamać ,
Będąc z Tobą - często płakałam , 
Za­kochując się w To­bie - umarłam... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 stycznia 2010, 01:11

Na­wet nie ma ni­kogo przy mnie, aby pod­ciąć mi żyły!
Myśl samobójcza?
Nie to (piep­rzo­ny) egoizm.... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 grudnia 2010, 09:23

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki