Wyszukiwarka: rozstanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: roz­sta­nie — zgromadziliśmy 134 teksty.

- Tak bar­dzo się boję (po­wie­działo Ser­ce do Miłości)
- Nie masz cze­go, zo­baczysz będzie wspa­niale (wtrąciło się Szczęście)
- Ale cza­sami będzie bo­lało (szepnęło Rozstanie)
- Prze­cież tam­to Ser­ce ma ko­goś in­ne­go, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 122 fiszki • 21 stycznia 2010, 17:42

... miłość jest jak Fe­niks, ginąc za­mienia się w popiół...
... i jak Fe­niks, pot­ra­fi się od­rodzić z po­piołu ...
... lecz nim upom­nisz się o porzu­coną kiedyś miłość...
... nim wyz­nasz mu, że roz­sta­nie było Twoim błędem...
... po­myśl... czy widziałaś Fe­nik­sa od­radzające­go się na roz­kaz ?... 

myśl
zebrała 96 fiszek • 18 października 2010, 00:10

...wier­niej­sza niż pies...kochająca bar­dziej i czul­sza od naj­lep­sze­go kochan­ka czy rodzica...
...choćbyś wiele ra­zy ją porzu­cał i zdradzał...choćbyś nie wiem co dob­re­go lub złego zrobił...
...ona zaw­sze nieda­leko Ciebie...czuj­na i wrócić go­towa...go­towa przy­tulić i ukoić ból...
...go­towa wy­baczć każde roz­sta­nie...i zos­tać aż do os­tatniej chwi­li Twe­go życia...
...Two­ja samotność 

myśl
zebrała 66 fiszek • 20 stycznia 2010, 06:57

`Miałaś tak kiedyś, że budziłaś się ra­no i wy­powiadałaś czy­jeś imię z nadzieją na miły dzień, a nag­le po­bud­ka ! to nie będzie dob­ry dzień, bo tej oso­by w Twoim życiu już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 63 fiszki • 2 stycznia 2010, 20:43

Roz­sta­nie - coś, cze­go się boimy i sta­ramy się do te­go nie do­puścić, cho­ciaż przychodzi zawsze... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 26 czerwca 2010, 13:54

Niektóre oso­by bar­dzo przeżywają roz­sta­nie ze swoją drugą połówką.
I są jak ten były nar­ko­man - już nie bie­rze, ale wciąż czu­je po­ciągającą woń kokainy. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 12 czerwca 2011, 19:55

Mówi­li, że chcą mo­jego szczęścia, ale nie po­wie­dzieli, że ich roz­sta­nie będzie moim wiel­kim cierpieniem.


Rodzicom. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 26 lipca 2014, 19:31

"PRZYS­TA­NEK"

... dla niektórych roz­sta­nie to tyl­ko ma­leńki przys­ta­nek w drodze...
... w drodze z łóżka do łóżka...* a pro­pos pew­nej dys­kusji dnia wczorajszego...


[Copyright] 

myśl
zebrała 51 fiszek • 8 lutego 2010, 00:05

Roz­sta­nie z nią za­bolało mnie do­piero wówczas, gdy zo­baczyłem jej dłoń w je­go ręce.
Zro­zumiałem. Nie war­to porzu­cać miłości. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 sierpnia 2012, 15:55

Myśli nieod­gadnione, słowa niewy­powie­dziane. Łzy tak skrzętnie skry­wane. I tyl­ko jed­no słowo: rozstanie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 16 maja 2010, 15:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:50PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 16:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Z Pa­ladi­nym sie całowa­nam. [...] 

dzisiaj, 16:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 16:47PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 16:34Niusza sko­men­to­wał tek­st mijam się z ja, [...]

dzisiaj, 16:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 16:12Niusza sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...miłe słowa tra­fiają [...]

dzisiaj, 16:08amel. sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]