Wyszukiwarka: rodzice

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­ce — zgromadziliśmy 453 teksty.

Widzisz dziew­czynkę w różowej su­kien­ce z pra­wej stro­ny? Tak, tę blon­dynkę. Spędziła długie dnie i no­ce, cze­kając na wy­niki ba­dań. Dos­trzegłeś wzrok tam­tej ko­biety przy sto­liku? Tak, w tej szma­rag­do­wej tu­nice. Modliła [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 stycznia 2010 roku
zebrała 285 fiszek • 27 stycznia 2010, 13:10

Złość rodziców jest nieo­dzowną częścią ich miłości. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 28 lipca 2010, 19:03

Rodzi­ce nau­czy­li mnie praw­domówności i kul­tu­ry, przez to nie pot­ra­fię od­na­leźć się w dzi­siej­szym świecie. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 19 listopada 2010, 16:39

My nie wy­biera­my rodziców, ale rodzi­ce też nie wy­bierają nas...


26.05.10r. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 26 maja 2010, 17:56

Obok rodziców szło dziecko.
Zain­te­reso­wało się bez­domnym człowiekiem leżącym na ław­ce,pta­kiem ze złama­nym skrzydłem,uk­rzyżowa­nym Chrys­tu­sem w przyd­rożnej kapliczce.
A was rodziców co zainteresowało? 

myśl
zebrała 116 fiszek • 29 marca 2010, 06:45

Zniszczyłeś Jej życie. Po­wiesiła się. A te­raz, po­myśl o Jej rodzi­cach, którzy od kołys­ki sta­rali się, by była jak najszczęśliwsza...4.07.10r. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 4 lipca 2010, 09:31

Moi rodzi­ce nie świad­czą o tym, kim jestem.

Ale ja świad­czę o tym, ja­cy oni są. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 8 sierpnia 2010, 20:55

Ma ta­kie niewin­ne, bez­bron­ne, smut­ne oczy.
I choć nie jest mój, chciałabym umieć pat­rzeć Je­go ocza­mi.
Zo­baczyć jak to jest jak ma­ma krzyczy, choć nie Je­go wi­na, ta­ta bi­je, choć On jeszcze nie wie co to gniew, rodzi­ce się szar­pią, a Je­mu brak już siły na płacz. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Wszystkie
Filtruj wyniki