Wyszukiwarka: rodzice

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­ce — zgromadziliśmy 222 teksty.

Widzisz dziew­czynkę w różowej su­kien­ce z pra­wej stro­ny? Tak, tę blon­dynkę. Spędziła długie dnie i no­ce, cze­kając na wy­niki ba­dań. Dos­trzegłeś wzrok tam­tej ko­biety przy sto­liku? Tak, w tej szma­rag­do­wej tu­nice. Modliła [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 stycznia 2010 roku
zebrała 285 fiszek • 27 stycznia 2010, 13:10

Rodzi­ce nau­czy­li mnie praw­domówności i kul­tu­ry, przez to nie pot­ra­fię od­na­leźć się w dzi­siej­szym świecie. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 19 listopada 2010, 16:39

My nie wy­biera­my rodziców, ale rodzi­ce też nie wy­bierają nas...


26.05.10r. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 26 maja 2010, 17:56

Moi rodzi­ce nie świad­czą o tym, kim jestem.

Ale ja świad­czę o tym, ja­cy oni są. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 8 sierpnia 2010, 20:55

Ma ta­kie niewin­ne, bez­bron­ne, smut­ne oczy.
I choć nie jest mój, chciałabym umieć pat­rzeć Je­go ocza­mi.
Zo­baczyć jak to jest jak ma­ma krzyczy, choć nie Je­go wi­na, ta­ta bi­je, choć On jeszcze nie wie co to gniew, rodzi­ce się szar­pią, a Je­mu brak już siły na płacz. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:31

Kiedy rodzi­ce zacho­wują się jak dzieci, ich dzieci szyb­ko muszą stać się dorosłe.. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 31 maja 2010, 09:48

Cza­sem to rodzi­ce, będący jed­nocześnie w spis­ku z bru­talną rzeczy­wis­tością od­bierają swe­mu dziec­ku je­den z naj­piękniej­szych ok­resów życia - dzieciństwo. 

myśl dnia z 23 stycznia 2014 roku
zebrała 83 fiszki • 15 grudnia 2009, 20:17

Kocha­ni rodzice!
Na urodzi­ny chciałabym dos­tać chłopa­ka, który nie zauważyłby moich wad. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 marca 2010, 10:09

Rodzi­ce co­raz rzadziej za­dają dziec­ku py­tanie: Co chcesz ro­bić w życiu?
Nie liczy się pas­ja, bo prze­cież liczą się pieniądze. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 9 grudnia 2009, 19:37

"MO­JA MIŁOŚĆ"...

... Duża iz­ba, po trochu ja­dal­nia, po trochu kuchnia. Z niedużym ko­min­kiem na cen­tral­nej ścianie... W ko­min­ku, to płonie, to znów tyl­ko tli się płomień. To płomień życia, kiedyś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 lutego 2010, 08:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:27Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:22scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:22Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:20Cris sko­men­to­wał tek­st Strach z miłością nie [...]

dzisiaj, 01:14Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:10Cris sko­men­to­wał tek­st Fanatyzm re­ligij­ny pro­wadzi do [...]

dzisiaj, 01:09one drop for all sko­men­to­wał tek­st Czasami dob­rze jest się [...]

dzisiaj, 01:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 01:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Sen często by­wa je­dyną [...]