Wyszukiwarka: rodzeństwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzeństwo — zgromadziliśmy 34 teksty.

Widzisz dziew­czynkę w różowej su­kien­ce z pra­wej stro­ny? Tak, tę blon­dynkę. Spędziła długie dnie i no­ce, cze­kając na wy­niki ba­dań. Dos­trzegłeś wzrok tam­tej ko­biety przy sto­liku? Tak, w tej szma­rag­do­wej tu­nice. Modliła [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 stycznia 2010 roku
zebrała 285 fiszek • 27 stycznia 2010, 13:10

Kim jes­teśmy? Sko­ro je­dyny wstyd ja­ki od­czu­wamy nie do­tyczy nas. Nie wstydzi­my się siebie, lecz in­nych : mat­ki, oj­ca czy rodzeństwa...


22.10.10r. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 22 października 2010, 21:24

"Kłam­stwo ma krótkie no­gi"...i dużo rodzeństwa... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 6 lipca 2010, 09:17

Rodzeństwo.
Choćbyśmy nie wiem, jak bar­dzo so­bie dokuczali...
Gdy przyj­dzie niebez­pie­czeństwo jed­no dru­giego nie poz­wo­li skrzywdzić...
Do­kuczać możemy so­bie wza­jem­nie, ale in­ni nie mogą,
Bo nie kochają nas tak jak my siebie nawzajem...
I w tym tkwi nasza siła. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 20 lipca 2010, 15:35

Dziś od­szedł 9 let­ni chłop­czyk... Kil­kadziesiąt godzin wal­czy­liśmy o je­go życie, nie udało się. Trud­no jest o tym mówić... On wyszedł z łazien­ki, zdążył tyl­ko po­wie­dzieć, że bo­li go głowa i stracił [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 października 2010, 13:00

- Dlacze­go nie poz­wa­lasz mi się z nim spo­tykać? Pot­rze­buję go!
- Po­wie­działem NIE! jeśli jeszcze raz cię zo­baczę z nim uwierz mi że nie skończy się to dla ciebie dob­rze,wiesz że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 1 stycznia 2010, 19:16

Nic tak nie bo­li jak ob­raz płaczącej mat­ki, ryk oj­ca i be­zin­te­resow­ność rodzeństwa... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 listopada 2010, 13:09

Rodzeństwo może sprzeczać się mie­dzy sobą, lecz nig­dy nie do­puści do głosu obcego. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 lutego 2010, 15:03

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki