Wyszukiwarka: raz się żyje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: raz się żyje — zgromadziliśmy 346 tekstów.

Myślę, że mogłabym mieć 5 żyć. Chodziłabym do 5 różnych szkół, mie­szkałabym w 5 różnych miej­scach, i 5 ra­zy za­kochałabym się w tej sa­mej osobie. 

myśl
zebrała 130 fiszek • 26 czerwca 2010, 10:11

- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 92 fiszki • 13 października 2009, 18:11

On? Po pros­tu uczy­nił mnie piękniej­szą. I wiesz, że nie chodzi mi o wygląd. In­ni, którzy za­biega­li o mo­je względy chcieli od ra­zu od­kryć wszys­tkie kart. Poukładać puzzle i pro­sić o rękę. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 83 fiszki • 7 listopada 2009, 23:05

Ar­ty­kuł pros­to z jed­nej z fran­cuskich gazet:
`Pol­ska.
Oto znaj­du­jemy się w świecie ab­surdu.
Kraj, w którym co piąty mie­szka­niec stra­cił życie w cza­sie dru­giej woj­ny świato­wej, które­go 1/5 na­rodu żyje po­za granicami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 października 2009, 20:20

Gdy miałem 7 lat, pat­rząc w lus­tro widziałem we­sołego chłop­ca które­go oj­ciec trzy­mał za ramię
i uśmie­chał się do niego. Oj­ciec był dla niego wzo­rem, a chłopiec był szczęśli­wy mogąc być ra­zem z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 grudnia 2009, 00:23

Co tam? Wiem, że nie ga­daliśmy przez ja­kiś czas. Myślę o To­bie często i spra­wia to, że na­wet się uśmie­cham, choć nie zaw­sze. Mam Ci ty­le do po­wie­dze­nia.. Jak tam Twój tata, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 59 fiszek • 8 grudnia 2009, 18:43

Ten mo­ment, w którym spełni się każde nasze słowo,
zaczniemy żyć ra­zem, już nig­dy osobno... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 29 maja 2011, 01:29

Wiem, że sny spełniają się - wiele ra­zy te­go doświad­czałem. Odpływają obo­lałe myśli, no­cami bez­pie­cznie od­najdu­je się krainę spo­koj­nych snów, za­miast bez przer­wy uderzać w bo­lesną pa­mięć.
O świ­cie można budzić uśmiechem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 50 fiszek • 9 września 2010, 07:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Wszystkie
Filtruj wyniki