Wyszukiwarka: ranić

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­nić — zgromadziliśmy 773 teksty.

Gdy odejdę, ten świat nie sta­nie się ani lep­szy ani gor­szy. Po­ry ro­ku da­lej będą się zmieniać Gwiaz­dy da­lej będą świecić. Gdy odejdę czas się nie zat­rzy­mie, świat nie wstrzy­mie od­dechu Nie pogrąży się w roz­paczy. Gdy odejdę łzy będą płynąć na­dal, miłość na­dal będzie ra­nić. Ludzie wciąż będą ok­rutni. Gdy odej­de roz­padnie się je­dynie mój świat, cała reszta będzie trwać nadal. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2010, 10:47

Mam tyl­ko jedną je­dyną prośbę: Nie rań mnie już nig­dy więcej.
Myślałam że jes­tem jak skała sil­ny i wyt­rwała. A jed­nak już nie mam sił dłużej te­go wszys­tkiego wytrzymać.
Sta­ram się. Upo­karzam się codziennie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2013, 23:34

"Blis­cy ra­nią naj­bar­dziej" kiedys tak przeczytałem..
nie zrozumiałem
Te­raz ro­zumiem i żałuje
bo może mogłem się od te­go uchronić?
Przewidzieć?
Zapobiec??
eh.. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2009, 19:23

Ci którzy są nam naj­bliżsi - ra­nią najdotkliwiej.

Choćbyś się sta­rał(a) ze wszys­tkich sił i wie­dział(a), że na więcej nie pot­ra­fisz znaj­dzie się oso­ba, która stwier­dzi, że mogłeś(aś) się bar­dziej postarać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2012, 00:03

- Właści­wie za­kończyłam pe­wien etap w swoim życiu, lecz jeśli po­dasz cho­ciaż je­den w miarę sen­sowny ar­gu­ment, dla które­go miałabym według ciebie nie za­mykać te­go roz­działu w moim życiu to mi go [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2010, 23:19

naj­bo­leśniej od­czu­wamy pus­tkę, sa­mot­ność gdy ra­nią mnie najbliżsi... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2012, 20:15

Pomocy,
Znów bez­czyn­nie poz­wa­lam się ranić.
Nie mogę zro­bić nic, jak­bym to ja była winna.
Jes­tem gdzieś, lecz nie pot­ra­fię się odnaleźć.
Chciałam zna­leźć ciepło w je­go dłoniach, tym­cza­sem jes­tem co­raz bar­dziej zimna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2009, 19:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Wszystkie
Filtruj wyniki