Wyszukiwarka: ranić

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­nić — zgromadziliśmy 773 teksty.

Spra­wił, że je­go słowa stra­ciły już dla niej jakąkol­wiek war­tość.
Mówił rzeczy piękne, które ra­niły jak gwoździe wbi­jane po­woli w ciało. Szko­da, że nie pot­ra­fił za­mienić słów w czyn.Wyjąć gwoździe, i być przy niej codzien­nie, dla zab­liźnienia ran. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 marca 2010, 11:55

-Dlacze­go wciąż mnie ranisz?-spytała.
-Wca­le cię nie ranią!-skłamał.
-Tak?Więc dlacze­go wciąż to robisz?
On zamilkł.
-To ko­niec.Już nie pot­ra­fię ci zaufać.-od­parła odchodząc. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Dlacze­go fa­ceci tak ra­nią? Mam wrażenie, że to is­to­ty bez uczuć... Nie ob­chodzi ich to, co kto in­ny czu­je. Z większą łat­wością oka­leczają in­nych, nie zwra­cają uwagę na ich ból... Biorę tu pod uwagę i ból fi­zyczny i psychiczny...
Chodzi tyl­ko o to, żeby im było dob­rze. Reszta nie ma znaczenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki

-Odejdę. Nie chcę cię już ra­nić. Żeg­naj.-po­wie­działa miłość.
-Nie! Zos­tań. Nie wiesz jak mnie do­piero zra­nisz kiedy odejdziesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 października 2009, 20:12

Ludzie są pod­li w dążeniu do włas­ne­go ce­lu. Przyw­dziewają mas­ki obłudy i z ka­mienną twarzą ra­nią in­nych. Wiedzą, że postępują źle, ale ich rze­kome wyrzu­ty su­mienia są zdo­mino­wane przez prag­nienie i żądze, które kar­miąc ich ser­ca, za­cierają ludzkie od­ruchy zwa­ne poczu­ciem winy. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Gdy odejdę, ten świat nie sta­nie się ani lep­szy ani gor­szy. Po­ry ro­ku da­lej będą się zmieniać Gwiaz­dy da­lej będą świecić. Gdy odejdę czas się nie zat­rzy­mie, świat nie wstrzy­mie od­dechu Nie pogrąży się w roz­paczy. Gdy odejdę łzy będą płynąć na­dal, miłość na­dal będzie ra­nić. Ludzie wciąż będą ok­rutni. Gdy odej­de roz­padnie się je­dynie mój świat, cała reszta będzie trwać nadal. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2010, 10:47

Mam tyl­ko jedną je­dyną prośbę: Nie rań mnie już nig­dy więcej.
Myślałam że jes­tem jak skała sil­ny i wyt­rwała. A jed­nak już nie mam sił dłużej te­go wszys­tkiego wytrzymać.
Sta­ram się. Upo­karzam się codziennie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2013, 23:34

"Blis­cy ra­nią naj­bar­dziej" kiedys tak przeczytałem..
nie zrozumiałem
Te­raz ro­zumiem i żałuje
bo może mogłem się od te­go uchronić?
Przewidzieć?
Zapobiec??
eh.. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Wszystkie
Filtruj wyniki