Wyszukiwarka: radość smutek żal

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość smu­tek żal — zgromadziliśmy 23 teksty.

Człowiek jest dla nas drogą, cza­sem przez piekło, cier­pienie, smu­tek,żal, cza­sem przez ra­dość, pokój, miłość, nieza­leżnie od wszys­tkiego pro­wadzącą do szczęścia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 marca 2010, 19:47

Przy­jaciele naszych przy­jaciół stają się naszy­mi wro­gami ... Zaz­drość? Szczęście in­nych de­ner­wu­je nas ... Sa­molub­ność? Niepo­wodze­nie wrogów a cza­sem na­wet blis­kich da­je poczu­cie wyższości ... Niena­wiść? Jak naz­wać te wszys­tkie ludzkie od­chy­lenia, złe, niekon­tro­lowa­ne uczyn­ki? Dlacze­go zaw­sze w pa­mięci po­zos­tają te ciężkie chwi­le? Dlacze­go ser­ce nie bo­li nas ze szczęścia tyl­ko ze smut­ku, cze­mu płyną łzy żalu, przeg­ra­nej a nie łzy ra­dości? ... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Z dnia na dzień co­raz bar­dziej Go uwiel­biam. Co­raz częściej po­jawia się w moich myślach i sta­je się po­wodem, dla które­go się uśmie­cham. Po­woli spra­wia, że życie na­biera głębsze­go sen­su, że pojawia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 listopada 2012, 17:03

W oczach star­szej pa­ni widziałam radość-
coś, cze­go sa­ma nie pot­ra­fię zdobyć...
W moich widzę smu­tek, żal i złość,
a ra­dości wciąż nie mogę wydobyć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

[...] jej czar­ne łzy brudziły ak­sa­mitną pościel jej łóżka. Była smut­na. Wie­działa, że to ko­niec. Cier­piała, chciała z tym skończyć. Skończyć z sobą, ze wszys­tkim co znała i kochała. Jed­nak os­tatki jej [...] — czytaj całość

myśl • 2 maja 2011, 15:53

Nie czuję smut­ku bądź żalu,ra­dości bądź szczęścia.Czuję pus­tkę gdzieś w głebi duszy.Snują się po niej wspom­nienia.Pat­rze na nie.Pat­rząc...uśmie­cham się. 

myśl • 23 maja 2012, 15:15

1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki