Wyszukiwarka: radość życie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dość życie — zgromadziliśmy 252 teksty.

- Cze­go się boisz? - zapytała.
W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli... Boję się te­go, że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go, że nie spot­kam oso­by, która uczy­ni mo­je życie wyjątkowym... [...] — czytaj całość

myśl dnia z 28 sierpnia 2014 roku
zebrała 144 fiszki • 28 września 2010, 13:52

Można czer­pać ra­dość z kon­sum­pcji życia - z roz­koszy miłości, z przypływu ad­re­nali­ny, z władzy, po­siada­nia... Ale można też czer­pać ją z myśle­nia, in­te­reso­wać się światem, by to niesa­mowi­te, skom­pli­kowa­ne zja­wis­ko - życie - nie prze­minęło ot tak, niez­ro­zumiałe. Można cie­szyć się życiem, inaczej... 

myśl
zebrała 104 fiszki • 17 sierpnia 2010, 18:19

Wyob­rażając so­bie szczęście nie wy­biegaj w krainy miodem płynące,
Spójrz na dru­giego człowieka to on wniesie ra­dość w Two­je życie. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 20 maja 2010, 06:15

Dziś każdy twój uśmiech, czy ra­dość, jest dla mnie ta­kim cu­dow­nym szczęściem, ja­kie mogło ofiaro­wać mi kiedyś życie, sta­wiając ciebie na mo­jej drodze. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 29 maja 2010, 11:19

Z ra­dością wi­tamy no­wo na­rodzo­ne dziecko
Z tru­dem przychodzi wy­dusić słowa pożeg­na­nia ,gdy wiemy,ze ktoś od­chodzi na zawsze

Życie - to świeca, Los - to knot ,Śmierć - wosk 

myśl
zebrała 86 fiszek • 18 października 2010, 20:47

Nie ilość cyfr w do­wodzie miano star­ca Ci na­da;
Gdy ra­dość w ser­cu no­sisz,
A życie wciąż Ci na nim blizn dokłada; 

myśl
zebrała 84 fiszki • 14 października 2010, 18:52

Życie to nie bajka...
A wiel­ka miłość tra­fia nam się tyl­ko raz ...
I jeśli ją przy so­bie masz, nie strać te­go, przez głupi strach .
Cier­pienie bo­wiem, wpi­sane jest w nasze życie, łzy oczyszczają [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 70 fiszek • 11 lutego 2011, 09:49

Wra­cając wczo­raj z pra­cy,zauważyłam człowieka bez­domne­go.Cho­wał swój do­bytek do skrzy­ni na piasek,a resztę do wózka mo­cował.Gdy obok przechodziłam"uśmie­chnął"się do mnie i spy­tał czy mam choć kromkę chle­ba.Nie miałam.Poszłam do skle­pu ku­piłam chleb,masło.Wróciłam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 68 fiszek • 27 maja 2010, 08:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Wszystkie
Filtruj wyniki