Wyszukiwarka: rada

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­da — zgromadziliśmy 283 teksty.

Zaz­wyczaj ci pier­wsi urze­kają nas dob­ry­mi ra­dami, co sa­mi ich potrzebują. 

myśl
zebrała 180 fiszek • 19 marca 2011, 09:15

Podążając małymi kroczka­mi za czyjąś radą, nie zgub­my się na drodze wiel­kich pozorów. 

myśl
zebrała 131 fiszek • 1 października 2010, 19:02

Rada

Nie ocze­kuj od kobiety,
by dos­trzegła twe zalety. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 1 maja 2010, 22:55

Cza­sami słowa "dam so­bie ja­koś radę"oz­naczają to sa­mo co "pomóż mi". 

myśl
zebrała 88 fiszek • 27 lipca 2010, 13:06

On...Według in­nych sro­gi i po­ważny.Stąpający twar­do po ziemi.Nieugięty ,ale spra­wied­li­wy,zaw­sze służący dobrą radą.
Przy niej w ro­man­ty­ka się za­mienia,zdej­mu­je gar­ni­tur codzien­nych dni.Zaw­sze ją wspiera i po głowie głaszcze za rękę trzy­ma.W smut­ne dni kwiat­ka z wier­szem da­je za­pako­wane­go w miłos­nym uśmie­chu. W za­ciszu po­koju, na łzę so­bie pozwoli.
I choć nie jest mo­delem i ma kil­ka wad ,dla niej On....to cały świat 

myśl
zebrała 82 fiszki • 13 sierpnia 2010, 00:08

Móc znów powrócić do tam­tych lat.
Mieć za­pał 4-kla­sis­tki i naiw­nie wie­rzyć w szczęście. Śmiać się z nicze­go, nie dbać o wygląd. Z głową pełną marzeń i no­sem w książce żyć z blas­kiem w oku.

Czas mi­ja nieubłaga­nie i choćby nie wiem jak chcieli­byśmy mieć swój włas­ny We­hikuł Cza­su, mu­simy przeżyć życie udo­wad­niając, że da­jemy radę być szczęśli­wymi i bez niego. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 17 listopada 2009, 21:12

Do ser­ca :
- Wyt­rzy­maj , da­my radę. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 24 stycznia 2011, 22:26

Podzieliła z Nim swój świat. Nieśmiało po­wie­rzyła Mu tę część, która zaw­sze była niedostępna dla ob­cych. Kiedyś pragnął, aby opo­wiadała Mu o każdym naj­mniej­szym marze­niu. Zaufała i wyz­nała naj­większe. Może odejść każdy, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 69 fiszek • 16 grudnia 2010, 16:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Wszystkie
Filtruj wyniki