Wyszukiwarka: przyjaciel

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 1065 tekstów.

Wpadł ko­gut na po­mysł nie by­le ja­ki, żeby szu­kać no­wej dra­ki. A, że nie pot­ra­fi z ho­norem opuścić podwórka, stroi się w far­bo­wane cudze piórka. Swo­jego naj­lep­sze­go przy­jaciela uda­je i naśla­duje, ar­tystycznie ob­raźli­we tek­sty wy­pisu­je. Przy­jaciel sie­dzi cicho, bo za­wie­dziony fałszem poszedł w siną dal, a ko­gut z bez­silnej złości ma­luje mu z zem­sty nową twarz. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 29 kwietnia 2013, 13:35

za szczęście nie płacisz cier­pienia łzami,
ni przeszłości raną w ser­cu, a wspom­nień garścią naj­piękniej­szą, praw­dziwą miłością potężną

i dzi­siej­szym uśmie­chem na twarzy ...


szczęście, przy­jaciel każde­go .
dla niektórych krótkie, bo do­maga się pielęgnacji
a Ty człowieku za­pom­niałeś.
Lu­bisz nie pa­miętać . 

myśl
zebrała 96 fiszek • 9 kwietnia 2011, 11:31

Praw­dzi­wy przy­jaciel zauważy smu­tek na Two­jej twarzy i po­wie; wy­gadaj mi się. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 16 lutego 2010, 18:58

Naj­cenniej­sze co może po­daro­wać Ci Przy­jaciel to swój czas....

Wy­dawało się , że te nasze ka­wy wy­pija­ne w mil­cze­niu z no­sami przy ok­nie w kuchni nie roz­wiązują prob­lemów, ale te­raz wiem jak bar­dzo po­magały przet­rwać, po­mimo że prob­le­my po­zos­tały ... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 21 stycznia 2011, 20:08

Przy­jaciel to oso­ba, która z po­wodze­niem może zos­tać auto­rem Two­jego pamiętnika. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 10 stycznia 2011, 18:35

Przy­jaciel - oso­ba, której za po­mocą mil­cze­nia, możesz opo­wie­dzieć his­to­rię swo­jego życia!

---
100! 

myśl
zebrała 90 fiszek • 15 maja 2010, 17:30

Głuchy chętniej Cię wysłucha
niż nieje­den przyjaciel.. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 2 grudnia 2010, 14:25

- Co się dzieje kiedy od­chodzi przyjaciel?
- To co się w nim kochało naj­bar­dziej, przechodzi na ciebie.

Może kiedyś się nauczę i ja, ale dziś jeszcze trud­no mi bez ciebie oddychać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 31 sierpnia 2010, 09:21

Je­den je­go pro­mien­ny uśmiech łagodzi jej złość.
Je­go czuj­ny wzrok chro­ni przed złem.

Przyjaciel. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 20 lipca 2010, 01:37

Przy­jaciel to nie cień, który jest zaw­sze z Tobą,
tyl­ko światło co roz­jaśnia ciem­ne dni i poz­wa­la się ni­mi ra­zem cieszyć. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 4 lutego 2011, 13:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04wdech sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]

dzisiaj, 15:00jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:56wdech sko­men­to­wał tek­st Pokochałeś ją taką nieo­szli­fowaną, [...]

dzisiaj, 14:54wdech sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 14:52wdech sko­men­to­wał tek­st Nigdy bym nie przy­puszczała, [...]

dzisiaj, 14:44wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórych to trze­ba kopnąć [...]

dzisiaj, 14:34Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Niektórych to trze­ba kopnąć [...]

dzisiaj, 14:32Rosa Neg­ra wy­powie­dział się w wątku braki...  

dzisiaj, 14:32amel. sko­men­to­wał tek­st wszechbyt bo­ga sta­nowi o [...]

dzisiaj, 14:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]