Wyszukiwarka: przyjaźni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźni — zgromadziliśmy 642 teksty.

Gdy znaj­dziesz miłość... nie za­pom­nij o sta­rej przy­jaźni... możli­we że już było; myśl nie mo­ja, ale złamała mnie w pół jak za­pałkę bo przy­pom­niałem so­bie ilu zapomniało....... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2011, 00:02

Kiedyś tu wrócę, by zaz­nać praw­dzi­wej miłości i przy­jaźni, by zas­ma­kować wol­ności i ra­dości, by wreszcie poczuć, że żyje i czuć, że jest mi z tym dob­rze ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lutego 2011, 16:55

` . Nig­dy nie będziesz wie­działa jak bar­dzo przez Ciebie cier­piałam . Jak w każdą noc płakałam . Tak bar­dzo spra­wiałaś mi ból . A te­raz? te­raz mnie zos­ta­wiłaś tak po pros­tu . wca­le się nie tłumacząc . Dla two­jej przy­jaźni życie bym od­dała .. nie do­ceniłaś te­go . 
* Przy­jaźń - naj­ważniej­sza rzecz w życiu każde­go człowieka " . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2011, 22:33

Zmienił go, zmienił je­go świat, nau­czył przy­jaźni, próbo­wał nau­czyć, że naj­ważniej­sze to nic nie uda­wać. Życie według niego składało się je­dynie z tych dni, które za­wierały w so­bie wzrusze­nia. Szu­kał tych wzruszeń wszędzie i za wszelką cenę.


autor nieznany 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 sierpnia 2010, 01:44

I tak siedząc wie­czo­rem przy książkach, nie mogę się sku­pić. Zaw­sze pochłaniały mnie do reszty, ale nie te­raz. Zmieniam się. Zmieniam się ale w głowie ku­mulac­ja myśli, wszys­tko co się działo nocami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2010, 14:29

Kiedy ko­goś przy­tulam, ro­bię to na znak przy­wiąza­nia, a nie miłości czy przy­jaźni. Kiedy ktoś to od­wza­jem­nia czuję, że jes­tem bez­pie­czna i nig­dy nie stracę bliskich. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2013, 23:31

Siła przyjaźni
jest wiel­ka wtedy
gdy ra­zem bu­duje się mór,
aż do śmierci
a kiedy ona nadejdzie,
ra­zem dry­fuje się po
morzu nieba .
W nies­kończo­ność . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2009, 12:35

Każda for­ma przy­jaźni jest bez­cenna póki nie zaczy­na być prze­licza­na na war­tości ma­terial­ne. Gdy ją sprze­dasz, miej pew­ność, że dziś twój naj­lep­szy przy­jaciel jut­ro będzie twoim naj­gor­szym wro­giem. Pieniądz jest spe­cyficzną war­tością, dla której ludzie są skłoni do wielu poświęceń po­mimo te­go, że pa­pier ten po­siada je­dyne wyima­gino­waną war­tość umowną. Czy nie świad­czy to o naszej ułomności? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2012, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Wszystkie
Filtruj wyniki