Wyszukiwarka: przyjaźni

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźni — zgromadziliśmy 642 teksty.

Nie licz przy­jaźni w la­tach . Tu nie chodzi o czas, lecz o więzi ja­kie są mie­dzy wa­mi . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 kwietnia 2010, 17:20

Uwiel­biała je­go sil­nie ra­miona, który­mi ją otu­lał, gdy było źle.. Uwiel­biała je­go niebies­kie oczy, który­mi był tak bar­dzo w nią wpat­rzo­ny..Uwiel­biała je­go dłonie, który­mi gładził jej po­liczki, mówiąc, że będzie dob­rze.. Naj­bar­dziej niena­widziła w nim te­go, że ro­bił to z czys­tej przy­jaźni między nimi. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 4 maja 2010, 05:47

Bo kiedy zbyt długo wi­si się między miłością a przy­jaźnią można spaść. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 stycznia 2010, 20:03

Wys­tar­czy do­dać miłość, by gra­nica między przy­jaźnią a ko­leżeństwem zniknęła bez śla­du. Dla­tego ja nie wierzę w przy­jaźń damsko-męską. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 maja 2010, 12:36

od­wie­czny dy­lemat ludzkości - za­ryzy­kować w miłość czy po­zos­tać na stałym grun­cie przy­jaźni ? 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 kwietnia 2010, 20:36

nie chcę tej przyjaźni
chcę cze­goś więcej
zrozum. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 października 2010, 20:47

Resztka­mi przy­jaźni pow­strzy­muj­my dumę, głodząc dra­pieżne ego..
Ko­nającej miłości od­dajmy cześć, poz­wa­lając um­rzeć z god­nością w ciszy..

$M 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 sierpnia 2011, 21:26

Pochłonięci miłością za­pom­nieli o przyjaźni.
Tyl­ko praw­dzi­wi zostali... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 stycznia 2011, 21:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Wszystkie
Filtruj wyniki