Wyszukiwarka: przyjaźń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń — zgromadziliśmy 1398 tekstów.

Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 października 2010, 22:26

Przy­jaciel – ktoś, przed kim można głośno myśleć /Ral­ph Wal­do Emmerson/

~ Wszakże przy­jaźń jest wie­czna, na­wet gdy miłość znaj­dzie gra­nicę i się wy­pali, przy­jaźń pozostanie.
A jeśli ten, które­go zwiemy przy­jacielem odej­dzie bez słowa... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 lutego 2012, 21:43

Kiedy um­rze, kiedy zniknie.
Ty też um­rzesz, ty też znikniesz.

Gdy przy­jaźń umiera, wraz z nią ser­ce człowie­cze pęka, lecz gdy umiera człowiek, przy­jaźń sta­je się wieczna.

- Ja­rosław Szyfer 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 listopada 2010, 01:26

Czy is­tnieje większe źródło ra­dości niż praw­dzi­wa przy­jaźń? Tak, to początek ta­kiej przyjaźni. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 kwietnia 2010, 20:25

Cza­sami by­wa tak, że na­wet nie wiesz kiedy zwykła dłuższa zna­jomość przeis­tacza się w przy­jaźń.

*Dos­trzegłam to gdy długo zna­na mi oso­ba, po­wie­działa że mar­twi się o mnie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 stycznia 2011, 19:48

Ra­mię w ra­mie gar­da w górze nasza przy­jaźń pi­sana krwią na murze 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 kwietnia 2010, 16:25

Od przy­jaźni ocze­kuje­cie niebo wie cze­go, a po­tem się dzi­wicie, że wasza przy­jaźń się tak kończy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 listopada 2010, 17:38

"Przy­jaźń do gro­bowej des­ki" - zwrot tak często używa­ny, ale czy ro­zumie go ten, kto nig­dy nie stra­cił przyjaciela?! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 marca 2011, 16:17

Czy to fak­tycznie była Przy­jaźń sko­ro się skończyła? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 kwietnia 2010, 19:07

Miłość to przy­jaźń, a przy­jaźń to do­cenienie za­let i prze­mil­cze­nie wad. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 czerwca 2010, 14:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:34M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:33Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]

dzisiaj, 21:33Niusza sko­men­to­wał tek­st Rozmowa po­win­na opierać się [...]

dzisiaj, 21:32jantar sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:32Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:32M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:31M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie do siebie piją, [...]