Wyszukiwarka: przyjaźń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

nie ro­zumiem jak On może mnie kochać, jes­tem ta­ka 'zwyczajna'...
-ta Two­ja zwyczaj­ność odróżnia Cię właśnie, od mi­liona wy­tape­towa­nych różowych bar­bie, dla których słowo 'ma­kijaż' ma większą war­tość niż 'miłość' i 'przyjaźń'...

a więc na tym świecie is­tnieje jeszcze coś ta­kiego jak wnętrze. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 maja 2010, 19:33

Hmm zaz­wyczaj jest tak że nie pot­ra­fi się kochać oso­by z która się dob­rze czu­je i w ogóle jest su­per, bo je­dynie co się czu­je to tyl­ko przyjaźń 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 czerwca 2010, 21:01

Nie prze­gap swo­jego życia, cze­kając aż miłość, przy­jaźń i szczęście sa­me przyjdą. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 marca 2011, 08:40

Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 listopada 2010, 11:00

Każdy, pat­rząc na długo­let­nią przy­jaźń dam­sko - męską widzi pod­tek­st miłos­ny. A ich prze­cież ty­le ra­zy połączyło uczu­cie! Sko­ro na­dal są przy­jaciółmi to znak, że na więcej nie mają już sił. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 czerwca 2010, 00:25

Miłość to płomien­na przyjaźń. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 4 kwietnia 2010, 20:43

- Jes­teś mo­ja przyjaciółką?
- Tak. To dlacze­go mnie tak bar­dzo ra­nisz? Zos­ta­wiasz i zaj­mu­jesz się sobą? Myślałam że przy­jaźń po­lega na tym, że te­raz jes­teśmy ra­zem, ja dbam o ciebie ty o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 kwietnia 2010, 20:12

Przy­jaźń na od­ległość, to wspólny po­siłek przy wir­tual­nym stole. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 kwietnia 2011, 00:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki