Wyszukiwarka: przyjaźń damsko męska

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń dam­sko męska — zgromadziliśmy 32 teksty.

Ten kto nie wie­rzy w przy­jaźń dam­sko męską po pros­tu nig­dy jej nie doświadczył.

Dla:Bartka 

myśl
zebrała 85 fiszek • 27 czerwca 2010, 13:26

W dzi­siej­szych cza­sach wielu moich rówieśników nie wie­rzy w przy­jaźń dam­sko-męską. Gdy po­wie­działam kil­ku swoim zna­jomym, że tęsknię za swoim przy­jacielem, stwier­dzi­li, że się za­kochałam. Dlacze­go ? 
Szko­da, że tak mało osób ma okazję, by poz­nać smak ta­kiego "związku"... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 17 września 2010, 21:52

Czys­ta przy­jaźń dam­sko-męska,
kiedy kryjąc głowę w dłoniach słyszę:
"stary, co się dzieje...? " 

myśl
zebrała 60 fiszek • 3 sierpnia 2010, 18:32

czy przy­jaźń dam­sko męska is­tnieje czy tyl­ko my za­bija­my w so­bie miłość która w nas się rodzi 

myśl
zebrała 55 fiszek • 28 lipca 2010, 16:08

Prze­raża mnie to, jak dużo jest ta­kich pus­tych, za­kom­plek­sionych i z klap­ka­mi na oczach ko­biet, które uważają fa­cetów za bez­myślne is­to­ty po­dat­ne na ma­nipu­lac­je, ba­by za cza­row­ni­ce, przy­jaźń dam­sko-męską za ok­sy­moron, a porzu­cenie przy­jaciół za dowód miłości. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 grudnia 2012, 19:00

Chciałam złamać ste­reotyp o tym, że przy­jaźń dam­sko-męska nie is­tnieje. Uda­wało się przez 3 la­ta, Ty zniszczyłeś to dwo­ma słowami. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 listopada 2010, 18:56

Niektórzy mówią, że Przy­jaźń dam­sko-męska nie istnieje...
ja jed­nak wierzę, że ta­ka Przy­jaźń jest...
cho­ciaż gra­nica między Nią, a Miłością jest bar­dzo cienka.
Pa­miętaj jed­nak, Dro­gi Przyjacielu...
gra­nica między Miłością, a niena­wiścią jest niemal niewidoczna...
zwłaszcza, gdy złamiesz ser­ce Oso­bie na­zywa­nej Przyjaciółką. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 listopada 2010, 17:21

sko­ro mówią, że przy­jaźń dam­sko-męska nie is­tnieje możesz na­zywać się moim bratem. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 sierpnia 2010, 22:37

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki