Wyszukiwarka: przy tobie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy to­bie — zgromadziliśmy 739 tekstów.

Miej­sce dla grzeszników jest w piek­le, dla wierzących w niebie, a dla mnie... Przy Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 kwietnia 2010, 21:23

I wyrzu­cam so­bie to do dziś,
że dla ciebie nig­dy nie mogłem być sobą
Je­dynem us­pra­wied­li­wieniem jest fakt,
że przy to­bie zaw­sze czułem się nikim... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 maja 2010, 22:30

Ja tyl­ko pragnę byś przy mnie była naj­piękniej­szą , na­jat­rakcyj­nie­szją dla sa­mej siebie byś była pew­na ze w To­bie w NAS są wiel­kie możli­wości.Chce byś była dla świata tak piękna jak jes­teś dla mnie 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 sierpnia 2010, 19:38

Po­jawiłeś się tak nag­le. Prze­goniłeś grubą war­stwę chmur, które przez os­tatni rok przesłaniały mo­je słońce, dzięki które­mu od­czu­wałam szczęście. Dzięki To­bie znów żyję pełnią życia. Już nie boję się oka­zywać uczuć, które mną tar­gają. Jes­tem cho­ler­nie szczęśli­wa. Jed­nak to, co wy­myśliłam so­bie ja­kiś czas te­mu się spełniło. CHO­LER­NIE SZCZĘŚLI­WA - tak, tak się czuję właśnie przy Tobie.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 stycznia 2010, 22:06

Tyl­ko przy To­bie mogę być dziec­kiem. Bo w końcu Ty jes­teś większy, sil­niej­szy i to Ty trzy­masz mnie za rękę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 23 grudnia 2009, 10:24

Przy To­bie czu­je, że żyje, przy To­bie mam mo­tyli w brzuchu i miękną mi no­gi. To ob­ja­wy wska­zują na "miłość, zaurocze­nie". A prze­cież aż po dzień dzi­siej­szy tłumaczyłam so­bie, że to co między na­mi jest to tyl­ko przy­jaźń.

Dla pew­ne­go Pa­na. :) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 listopada 2010, 16:43

W ra­dości i w smut­ku są przy Tobie...
...Przyjaciele. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 maja 2010, 22:30

-Zos­taw mnie. Nie podążaj za mną.
-Ale dlaczego?
-Bo się zgubisz.
-Nie ważne. Z Tobą mogę gu­bić się i od­najdy­wać mi­liony ra­zy, by­leby być przy Tobie.
A gdy zgu­bimy się już os­ta­tecznie, tak, że nie będzie już żad­ne­go wyjścia, pop­ro­wadzą nas nasze serca. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 lutego 2010, 16:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Wszystkie
Filtruj wyniki