Wyszukiwarka: przeznaczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie — zgromadziliśmy 589 tekstów.

Nie chciałabym um­rzeć na brak miłości ani dźwi­gać ko­sy przez­nacze­nia na swoich ra­mionach. Nie chciałabym siać spus­tosze­nia słowa­mi i za­bijać myśla­mi. Mi­mo wszys­tko jes­tem osobą odpowiedzialną. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2011, 11:04

To już ko­niec, wszel­kie mo­je sta­rania, wy­siłki i próby nie dop­ro­wadziły do ce­lu. Wsze­laka ener­gia zos­tała ut­ra­cona. Każdy suk­ces re­kom­penso­wał się zim­nym pryszni­cem i te­raz do­konało się. Krop­la prze­lała czarę, wszys­tko się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2011, 23:35

i choć wiem, że nie jes­tem na tej drodze, którą so­bie wyz­naczyłem, pójdę nią da­lej, bo już cza­su cofnąć nie mogę. nies­te­ty sam so­bie jes­tem wi­nien i na­wet na przez­nacze­nie nie mogę wi­ny zgarnąć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2011, 21:18

Niekiedy życie po­luje na nas. W jed­nej chwi­li jes­teśmy cho­ler­ny­mi skow­ronka­mi, dziobiący­mi so­bie glis­ty z ziemi. Tak bez­tros­ko, la­tamy so­bie tu i tam, nie ob­ciążeni zbyt­ni­mi prob­le­mami in­ny­mi niż ku­pa czy znalezienie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 listopada 2011, 14:02

- Lil­ka zo­bacz, widzisz tą parę na moście? - przeklęłam w myślach ze złości, że aku­rat ich mu­siała zauważyć. A prze­cież w koło było pełno za­kocha­nych. Al­bo przy­naj­mniej mi się tak wydawało [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2010, 13:10

Weszła dru­gi raz do tej sa­mej rze­ki... Już nie mogła te­go naz­wać błędem, przy­pad­kiem czy przez­nacze­niem. To był jej świado­my wybór. Sa­ma so­bie skom­pli­kowała życie, ale mu­siała spróbować..


wa­kac­je 2011r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lutego 2012, 19:25

TE­RAZ WIEM ŻE TY JES­TEŚ MOIM CIENIEM
JES­TEŚ MOIM SNEM MOIM PRZEZNACZENIEM
TY MI DA­JESZ CHŁÓD ORAZ CIEPŁO I ŻAR
DA­JESZ SZCZĘŚCIE DA­JESZ PŁACZ 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2010, 21:06

Jes­tem znudzo­na własną desperacją
- ...nie mogąc zna­leźć mo­jego włas­ne­go przeznaczenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2010, 21:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Wszystkie
Filtruj wyniki