Wyszukiwarka: przeznaczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie — zgromadziliśmy 589 tekstów.

Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 sierpnia 2012, 14:50

Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 sierpnia 2012, 15:03

Cza­sami jak śledzi się łańcuchy przyczy­nowo-skut­ko­we, to aż chce się po­wie­dzieć, że przy­padków nie ma, że jest tyl­ko przeznaczenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 lutego 2012, 23:23

Przez­nacze­nia nie da się uniknąć. Nie można go kwes­tiono­wać, zmieniać, ani do­kony­wać pop­ra­wek. Żad­na siła nie jest w sta­nie nad nim za­pano­wać, ani go zniszczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 października 2009, 17:56

Nie chciałabym um­rzeć na brak miłości ani dźwi­gać ko­sy przez­nacze­nia na swoich ra­mionach. Nie chciałabym siać spus­tosze­nia słowa­mi i za­bijać myśla­mi. Mi­mo wszys­tko jes­tem osobą odpowiedzialną. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lutego 2011, 11:04

i choć wiem, że nie jes­tem na tej drodze, którą so­bie wyz­naczyłem, pójdę nią da­lej, bo już cza­su cofnąć nie mogę. nies­te­ty sam so­bie jes­tem wi­nien i na­wet na przez­nacze­nie nie mogę wi­ny zgarnąć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2011, 21:18

Niekiedy życie po­luje na nas. W jed­nej chwi­li jes­teśmy cho­ler­ny­mi skow­ronka­mi, dziobiący­mi so­bie glis­ty z ziemi. Tak bez­tros­ko, la­tamy so­bie tu i tam, nie ob­ciążeni zbyt­ni­mi prob­le­mami in­ny­mi niż ku­pa czy znalezienie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 listopada 2011, 14:02

- Lil­ka zo­bacz, widzisz tą parę na moście? - przeklęłam w myślach ze złości, że aku­rat ich mu­siała zauważyć. A prze­cież w koło było pełno za­kocha­nych. Al­bo przy­naj­mniej mi się tak wydawało [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2010, 13:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Wszystkie
Filtruj wyniki