Wyszukiwarka: przeznaczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie — zgromadziliśmy 589 tekstów.

Po­mie­dzy przy­pad­kiem a przez­nacze­niem jest bar­dzo cien­ka linia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 października 2010, 23:07

Mi­mo te­go, że jes­teś tak daleko...
Choć nie możesz wziąć mnie za rękę, po­wie­dzieć "kocham Cię".
Sta­wić czoło przeznaczeniu...
Pa­miętaj mamo! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 stycznia 2010, 19:06

Każdy z nas ma własną gwiazdę, która po­mimo to, że świeci także mi­goce. Prze­rywa­ne syg­nały świet­lne pro­wadzą ludzi w kierun­ku ich włas­ne­go przez­nacze­nia. Krocząc wraz ze swoją gwiazdą spełniamy marze­nia i osiąga­my szczęście. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2011, 15:05

Jes­teśmy ko­wala­mi włas­ne­go lo­su. Ale to przez­nacze­nie jest og­niem, który poz­wa­la kształto­wać ku­ty przez nas los. Bo to ono cza­sem - jak ogień - sam kształt na­daje.
A wte­dy pcha­ni jes­teśmy przez wy­bory, kiero­wani przez przeznaczenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2011, 12:38

`war­kocze chmur
skry­wane uśmiechy,
wątłość zdarzeń
mie­sza­nina jed­no­rod­na
ko­leje lo­su
i to­ry przez­nacze­nia
Powodzenia.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 maja 2011, 16:17

dlacze­go cza­sem wszys­tkie dro­gi pro­wadzą do śle­pego zaułka?
przy­padek, nasz wybór a może przeznaczenie? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 października 2010, 18:20

Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 sierpnia 2012, 14:50

Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 sierpnia 2012, 15:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama