Wyszukiwarka: przeznaczenie jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie jest — zgromadziliśmy 164 teksty.

Światełka dob­rych uczynków idzie wy­palić, wy­pomi­nając je so­bie w kłótni i po­tem za­miast pos­ta­rać się je ja­koś wskrze­sić, wy­god­niej jest w pow­stałej ciem­ności uk­ry­wać stra­cone twarze.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 grudnia 2012, 19:21

Po­mie­dzy przy­pad­kiem a przez­nacze­niem jest bar­dzo cien­ka linia 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 października 2010, 23:07

Jes­teśmy ko­wala­mi włas­ne­go lo­su. Ale to przez­nacze­nie jest og­niem, który poz­wa­la kształto­wać ku­ty przez nas los. Bo to ono cza­sem - jak ogień - sam kształt na­daje.
A wte­dy pcha­ni jes­teśmy przez wy­bory, kiero­wani przez przeznaczenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2011, 12:38

Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 sierpnia 2012, 15:03

Cza­sami jak śledzi się łańcuchy przyczy­nowo-skut­ko­we, to aż chce się po­wie­dzieć, że przy­padków nie ma, że jest tyl­ko przeznaczenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 lutego 2012, 23:23

Przez­nacze­nia nie da się uniknąć. Nie można go kwes­tiono­wać, zmieniać, ani do­kony­wać pop­ra­wek. Żad­na siła nie jest w sta­nie nad nim za­pano­wać, ani go zniszczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 października 2009, 17:56

Niekiedy życie po­luje na nas. W jed­nej chwi­li jes­teśmy cho­ler­ny­mi skow­ronka­mi, dziobiący­mi so­bie glis­ty z ziemi. Tak bez­tros­ko, la­tamy so­bie tu i tam, nie ob­ciążeni zbyt­ni­mi prob­le­mami in­ny­mi niż ku­pa czy znalezienie [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 listopada 2011, 14:02

- Lil­ka zo­bacz, widzisz tą parę na moście? - przeklęłam w myślach ze złości, że aku­rat ich mu­siała zauważyć. A prze­cież w koło było pełno za­kocha­nych. Al­bo przy­naj­mniej mi się tak wydawało [...] — czytaj całość »

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2010, 13:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wszystkie
Filtruj wyniki