Wyszukiwarka: przeznaczenie jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przez­nacze­nie jest — zgromadziliśmy 164 teksty.

Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 sierpnia 2012, 15:03

Cza­sami jak śledzi się łańcuchy przyczy­nowo-skut­ko­we, to aż chce się po­wie­dzieć, że przy­padków nie ma, że jest tyl­ko przeznaczenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 lutego 2012, 23:23

Przez­nacze­nia nie da się uniknąć. Nie można go kwes­tiono­wać, zmieniać, ani do­kony­wać pop­ra­wek. Żad­na siła nie jest w sta­nie nad nim za­pano­wać, ani go zniszczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 października 2009, 17:56

Niekiedy życie po­luje na nas. W jed­nej chwi­li jes­teśmy cho­ler­ny­mi skow­ronka­mi, dziobiący­mi so­bie glis­ty z ziemi. Tak bez­tros­ko, la­tamy so­bie tu i tam, nie ob­ciążeni zbyt­ni­mi prob­le­mami in­ny­mi niż ku­pa czy znalezienie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 listopada 2011, 14:02

- Lil­ka zo­bacz, widzisz tą parę na moście? - przeklęłam w myślach ze złości, że aku­rat ich mu­siała zauważyć. A prze­cież w koło było pełno za­kocha­nych. Al­bo przy­naj­mniej mi się tak wydawało [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2010, 13:10

...przeznaczenie
wciaz płata psikusy
mie­szka za la­sem, to raz w dolinie
zak­ra­da sie w za­ka­mar­ki życia
cza­sem płata mi figle
a by­wa ze trąca skrzydła motyla
urucha­mia la­wi­ne zdarzen
in­nym ra­zem stoi przy drodze
ja­ko bezzeb­na staruszka
by­wa złośli­we,cza­sem czułe
naj­czes­ciej jed­nak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 września 2012, 09:21

-Nie ma ta­kiej op­cji- te słowa wciąż pow­ra­cały do niej niczym echo, które od­bi­ja się o pob­liskie skały. Nie mogła na ową myśl kliknąć myszką i prze­nieść ją do kosza. Była ona [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek

To jest właśnie to nad czym nie ma­my kon­tro­li - przeznaczenie. 

myśl
zebrała 7 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wszystkie
Filtruj wyniki