Wyszukiwarka: promienie słońca

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pro­mienie słońca — zgromadziliśmy 307 tekstów.

złote noz­drza wychy­liły się zza chmur
łopot łabędzich skrzydeł
przeciął
ciężkie od westchnień
powietrze

ma­ki schy­liły głowy ku zachodowi
wdzięcznie wypatrując
krop­li nasączo­nej roz­koszą deszczu

na­wet źdźbła traw
za­sypiając prawie
ro­man­sują złotym kłosem

a Słońce pros­tu­je promienie...

__________________

...z poz­dro­wieniem dla tych, którzy lubią...Słońce...:)Pat­rz w oczy Słońcu kiedy tyl­ko możesz.

~dy­bus77 © 

myśl
zebrała 111 fiszek • 29 listopada 2011, 19:53

Kiedy cię nie widzę, mo­je oczy zachodzą mgłą, po­nury wiatr sze­leści w mo­jej duszy, kiedy cię nie słyszę, mo­je uszy głuchną na wszys­tkie me­lodie świata, kiedy cię nie do­tykam, mo­je dłonie marzną, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 110 fiszek • 20 września 2012, 12:18

Nie mów, że jeśli wy­jadę na krótki czas bez Ciebie zos­ta­niesz tu sam. W każdym kwiat­ku znaj­dziesz mój uśmiech, w pro­mieniach słońcach od­kryj moją ra­dość życia a w deszczu znajdź mo­je słone łzy. Wys­tar­czy tyl­ko chcieć a od­naj­dziesz drob­ne sym­bo­le nas.


dla A:* 

myśl
zebrała 103 fiszki • 3 sierpnia 2010, 10:54

Jeśli chcesz kochać i być kocha­nym , obudź w so­bie wdzięk, de­likat­ność, czułość, to działa tak jak pro­mień słońca , który pa­da na bryłę lo­du. Bo czy­ja niechęć, lub gniew, może op­rzeć się ciepłu, życzli­wości i łagod­ności ro­zum­nej i tkli­wej przyjaźni...In­spi­rac­ja Kaś ;) 

myśl
zebrała 94 fiszki • 16 kwietnia 2011, 17:09

Leżeli na plaży, wtu­leni w siebie, osłonięci łuną złocis­te­go słońca. Ta chwi­la na­leżała do nich, nic więcej się nie liczyło. Ta­ki był wieczór...ich os­tatni. Wczes­nym ran­kiem, gdy pro­mienie nieśmiało wpadły do sy­pial­ni ona obudziła się. Na po­duszce swe­go ukocha­nego zna­lazła list pełny łez.
Żegnaj...-tyle.
Ka­lej­doskop życia przed­sta­wia różne ob­ra­zy. Za­nim się obej­rzysz, a już chwi­la sta­je się zaszuf­ladko­waną, przy­kurzoną historią.Witam:) 

myśl
zebrała 79 fiszek • 15 lipca 2010, 21:19

Po­zor­nie nic nie znaczący uśmiech, szcze­ra roz­mo­wa, pro­mień słońca w pochmur­ny dzień, ciepła księżycową noc, chru­piąca skórka od chle­ba, smak tam­tej szarlotki...
Tak często to dro­biaz­gi spra­wiają, że świat sta­je się całkiem faj­nym miejscem. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 15 marca 2011, 20:25

Ot­worzyłam dla Ciebie bra­my mo­jego nieba .
Za­kochałam sie w pro­mieniach słońca ... Twoich oczu,
tak trwam z dnia na dzień - bez­nadziej­na .
otu­lona Twoją słowną miłością ...


Dlacze­go uda­jesz ... ? 

myśl
zebrała 76 fiszek • 6 maja 2010, 12:15

Na­wet w cza­sie ulew­ne­go deszczu
nie mogłą um­knąć je­go uwadze naj­mniej­sza łza
le­niwie spływająca po jej policzku
zaw­sze wte­dy pow­tarzał,że to wszys­tko nic
że choćby wszys­tko szło nie tak,pod prąd
to ważne by w duszy zacho­wać błękit nieba
i pro­mień słońca na twarzy

zaw­sze pomagało 

myśl
zebrała 67 fiszek • 27 marca 2010, 18:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Wszystkie
Filtruj wyniki