Wyszukiwarka: problemy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prob­le­my — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Doszedłem do te­go w czym jest mój prob­lem. Nie pot­ra­fię zro­zumieć, że nie będzie przyszłości jak wciąż będę zadręczał się przeszłością. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 maja 2010, 18:24

Prob­le­my stały się mniej straszne, gdy przes­tałam się nad sobą użalać. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 stycznia 2010, 14:00

Dwa mi­liony mil stąd, ktoś ma prob­lem ta­ki jak ja,
Dwa mi­liony mil stąd, płyną łzy pachnące mną,
Dwa mi­liony mil stąd ko­muś móc pomóc. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 maja 2010, 11:48

On uczy swo­je prob­le­my pływać, choć wo­lałby w wódce je utopić. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 stycznia 2010, 20:09

Od­wie­cznym prob­le­mem ludzkości jest to, że większość z Nas za­pomi­na , że jes­teśmy je­dynie gośćmi na Ziemi a ona sa­ma nie jest Naszą włas­nością.* zain­spi­rowa­na myśla­mi fi­lozo­ficzny­mi kocha­nej Mamy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 sierpnia 2010, 22:19

i często oka­zuje się, że prob­lem
w naszym życiu stwarza­liśmy my.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 sierpnia 2010, 13:46

Mu­sisz mieć świado­mość, że nie star­czy Ci cza­su na roz­wiąza­nie wszys­tkich problemów. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 stycznia 2010, 17:22

Jes­tem w dziw­nym, niez­na­nym chy­ba ni­komu sta­nie, przytłaczają mnie prob­le­my, ale jes­tem szczęśli­wa. Sa­ma się dzi­wię jak ja to robię... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 maja 2010, 20:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki