Wyszukiwarka: problemy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prob­le­my — zgromadziliśmy 781 tekstów.

Zas­tanów się kiedy os­tatni raz zasnąłeś w spo­koju tak jak­by nie is­tniały problemy.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 lutego 2011, 22:09

Jeśli narze­kasz na swój wygląd-fry­zurę,tuszę,co często jest prze­sadą ,to zas­tanów się co czują Ci,których cho­roba zmieniła na zaw­sze. Two­je prob­le­my w sto­sun­ku do ich są niczym. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 czerwca 2010, 19:43

'Gdy nas­ta­je no­wy rok,
sta­re prob­le­my nie znikają'. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 stycznia 2011, 14:20

Właśnie te­raz nad­szedł mój oso­bis­ty ko­niec świata...
To jed­na z tych chwil, gdy chcieli­byśmy um­rzeć. Chwi­la, kiedy wszys­tkie prob­le­my wyłaniają się spod ster­ty kurzu, wychodzą na światło dzien­ne i przytłaczają. I wiem, że je­dynie Twój uśmiech mógłby pow­strzy­mać to wszys­tko. Je­den mały uśmiech, za którym zdążyłam już zatęsknić. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 grudnia 2009, 17:53

Są prob­le­my ta­kie, z który­mi świet­nie radzi­my so­bie sa­mi i ta­kie, których sa­mot­ność chciałoby się podzielić...

Są spra­wy cier­pli­we i nie cze­kające zwłoki...

Są głębo­kie mieliz­ny i płyt­kie wody... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 marca 2011, 20:46

`Naj­le­piej jest wyłączyć te­lefon i uda­wać, że jest się po za za­sięgiem.. Ucieka­nie od prob­lemów nic nie da, bo i tak kiedyś w końcu mu­simy sta­wić im czoła, zwłaszcza, jeżeli te prob­le­my nie do­tyczą tyl­ko Ciebie... Upi­jając się do niep­rzy­tom­ności, za­pomi­namy na chwilę, a po­tem? Po­tem pat­rzy­my jak dru­ga oso­ba płacze, przez to, że ktoś zapomniał... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 marca 2010, 20:55

Wiesz, co jest z Tobą nie tak? Miano­wicie to, że wpiep­rzasz się w ich życie. Ba­jeru­jesz, że ni­by jes­teś fa­cet o dob­rym ser­duszku. Każesz ro­bić to, za­kazu­jesz im tam­te­go. Że ni­by tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 grudnia 2010, 00:10

Idąc ulicą spoglądam na ludzi...

Każdy z nich też cze­goś pragnie,
o czymś marzy,
za kimś tęskni...

Każdy ma swo­je prob­le­my.

To świad­czy tyl­ko o tym, że świat się nie wa­li, tyl­ko dla­tego, że dziś coś nam się nie udało, coś nie jest ta­kie jak­byśmy te­go chcieli... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 sierpnia 2010, 23:26

Ty­le ra­zy pow­tarzałaś mi, że jes­tem Two­ja naj­lep­sza przyjaciółka.
Miałaś rac­je ja byłam przy To­bie zaw­sze gdy te­go pot­rze­bowałaś, po­magałam roz­wiązać każdy
prob­lem, bro­niłam Cie. A Ty? Ty nie ro­biłaś nic, zaw­sze twierdziłaś,że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 grudnia 2009, 20:18

Różne życiory­sy ale wspólne problemy
Lecz to na ra­dościach przy­jaźń budujemy 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 marca 2011, 22:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:03krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie czułe [...]

dzisiaj, 00:58sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:57Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:51Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:50Raspberry sko­men­to­wał tek­st `lista

dzisiaj, 00:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:46Cris sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wyob­rażeń po­wodu­je, że [...]

dzisiaj, 00:44skorek sko­men­to­wał tek­st Wiedza to mo­ja twier­dza