Wyszukiwarka: problemy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prob­le­my — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

wielu ludzi nie wie co zro­bić z czasem...
czas nie ma te­go problemu. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 maja 2010, 09:01

Nie ma wśród nas ideałów. Jes­teśmy tyl­ko My, pełni wad i za­let, pełni sprzeczności, pełni prob­lemów, pełni wewnętrznych zma­gań. Jes­teśmy My - nieidealni. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 maja 2010, 22:36

Gdy w życiu ro­bisz to co kochasz i nie przej­mu­jesz się prob­le­mami, tyl­ko czer­piesz siłę z zreali­zowa­nych marzeń, nic dziw­ne­go że jes­teś szczęśliwy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 czerwca 2010, 21:08

Codzien­nie sta­wiamy so­bie coś za cel ...
Po­cie­szając in­nych nie myśli­my o swoich prob­le­mach ...
Czy nie czas choć raz po­myśleć o so­bie ? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 lipca 2010, 10:54

Kiedyś nie miałam z tym prob­le­mu, prze­cież to ta­kie pros­te. To tyl­ko skur­cz mięśni od­decho­wych i ich roz­kur­cz za po­mocą po­wiet­rza. Więc dlacze­go odkąd od­szedłeś za­pom­niałam jak się to ro­bi? Jak się oddycha.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 kwietnia 2010, 10:11

Wypłacz się. Pozwól swoim smut­kom wypłynąć. Po­może Ci to w wal­ce z ko­lej­ny­mi prob­le­mami.

Wal­cz, choćbyś miała płakać.
Płacz, ale wal­cz z całych sił.
Jes­teś bo­wiem pa­nią swo­jego życia. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 stycznia 2010, 14:50

A oni pat­rzą na mnie i widzą uśmiech; myślą: ze­ro trosk i prob­lemów.
Nie wiedzą, że to mas­ka. Że nau­czyłam się grać. Że jest to dla mnie codzienność… 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 grudnia 2009, 16:16

Nic tak nie roz­wa­la mo­jej psychi­ki jak zadręcza­nie się wy­myślo­nymi prze­ze mnie prob­le­mami,które na­zajut­rz roz­wiązują się same. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 marca 2010, 14:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki