Wyszukiwarka: problemy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prob­le­my — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

A oni pat­rzą na mnie i widzą uśmiech; myślą: ze­ro trosk i prob­lemów.
Nie wiedzą, że to mas­ka. Że nau­czyłam się grać. Że jest to dla mnie codzienność… 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 grudnia 2009, 16:16

Nic tak nie roz­wa­la mo­jej psychi­ki jak zadręcza­nie się wy­myślo­nymi prze­ze mnie prob­le­mami,które na­zajut­rz roz­wiązują się same. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 marca 2010, 14:40

Brak roz­wiązań świad­czy o bra­ku problemu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 grudnia 2009, 20:54

Doszedłem do te­go w czym jest mój prob­lem. Nie pot­ra­fię zro­zumieć, że nie będzie przyszłości jak wciąż będę zadręczał się przeszłością. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 maja 2010, 18:24

Prob­le­my stały się mniej straszne, gdy przes­tałam się nad sobą użalać. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 stycznia 2010, 14:00

Dwa mi­liony mil stąd, ktoś ma prob­lem ta­ki jak ja,
Dwa mi­liony mil stąd, płyną łzy pachnące mną,
Dwa mi­liony mil stąd ko­muś móc pomóc. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 maja 2010, 11:48

On uczy swo­je prob­le­my pływać, choć wo­lałby w wódce je utopić. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 stycznia 2010, 20:09

Od­wie­cznym prob­le­mem ludzkości jest to, że większość z Nas za­pomi­na , że jes­teśmy je­dynie gośćmi na Ziemi a ona sa­ma nie jest Naszą włas­nością.* zain­spi­rowa­na myśla­mi fi­lozo­ficzny­mi kocha­nej Mamy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 sierpnia 2010, 22:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki