Wyszukiwarka: pracy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pra­cy — zgromadziliśmy 460 tekstów.

Miłość jest wte­dy, kiedy dwo­je ludzi do siebie w ogóle nie pa­suje, ale mi­mo to codzien­nie wy­pijają po­ranną kawę a wychodząc do pra­cy żeg­nają się pocałunkiem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 grudnia 2010, 17:37

Czas wol­ny. Wol­ny to jest w pra­cy, a w do­mu strasznie przyśpiesza. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 października 2010, 17:18

Pa­nicz urągał sta­jen­ne­mu, że nie do­robił się nicze­go.
Choć sam pra­cy nie widział dzięki majątku wielkiego. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 marca 2010, 14:22

Zo­bowiąza­nia można mieć w pra­cy, nie w związku. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 listopada 2010, 14:04

Stojąc twarzą do ok­na, trzy­mała w ręku ku­bek z zimną już kawą. Z ręko­ma skrzyżowa­nymi na pier­si, pat­rzyła na usy­piające po­woli mias­to. Gdy drzwi od mie­szka­nia ot­worzyły się z hu­kiem, na­wet nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 lutego 2010, 18:07

W pra­cy zwa­nej poszu­kiwa­niem szczęścia boimy się przejść na emeryturę... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 lutego 2010, 19:58

No­gi mam od chodzenia.
Ręce od pracy.
Głowe od myślenia.
Język od mowy.
Oczy od obserwacji.
Uszy od słuchania.
Ale mi­mo wieku i doświad­czeń w życiu da­lej nie wiem po co mam serce... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 lipca 2010, 06:44

Nie mogę się pod­dać i przes­tać nor­malnie żyć, bo zat­rzy­muje mnie myśl, że po tych kil­ku la­tach bez­czyn­ności cho­roba odej­dzie i okaże się, że nie mam wyk­ształce­nia, pra­cy, rodzi­ny. Nie mam niczego. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 maja 2010, 20:45

Miłość jest- kiedy parzysz mi kawę i za­nim mi ją po­dasz, kosztu­jesz czy dob­rze smakuje...


Wyt­rwałe sie­dze­nie i przy­taki­wanie, gdy opo­wiadam his­to­rię o nies­pra­wied­li­wości, cham­stwie, o pas­kudnym dniu w pra­cy i gdy wpa­dam w gorączko­wy słowotok...
Za zro­bienie mi ka­wy i słod­kiego całusa, gdy już wreszcie skończę- To­bie dziękuję Kochany... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 listopada 2010, 01:11

'po­noć kry­tyczne słowa służą do pra­cy nad sobą i by­ciu jeszcze lepszym.
i wiecie co? gówno praw­da. ludzie chcą tyl­ko do­kopać leżącemu.'


_____________
*to nie był dob­ry dzień. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 stycznia 2011, 17:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 03:26krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 03:22Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 01:48karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:42skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:32skorek sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:23Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:15Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]