Wyszukiwarka: pracy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pra­cy — zgromadziliśmy 711 tekstów.

kochać pracę czy płace?
dob­rym czy­nem czy na tacę? 

myśl
zebrała 46 fiszek • 8 czerwca 2010, 23:00

Nudzi mi się już, to sza­re ziem­skie życie,
wciąż tyl­ko pra­ca - dom - sen i gorzka ka­wa o świcie... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 sierpnia 2010, 16:59

Paradoks

Brak pra­cy, brak pieniędzy i brak cza­su na jed­no, aby osiągnąć drugie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 10 listopada 2010, 10:44

Okaz­ja często przychodzi przeb­ra­na za ciężką prace. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 27 czerwca 2011, 14:22

Ludzie większość swo­jego życia poświęcają naj­pierw nauce, a później pra­cy. Tak więc nap­rawdę po­zos­ta­je nam tyl­ko dzieciństwo i sta­rość oraz chwi­le z codzien­nej rzeczy­wis­tości skradzione dla siebie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 marca 2012, 20:42

Wyz­naczam so­bie co­raz większą ilość pra­cy i obowiązków...
wte­dy nie myślę, nie wspominam.
Pra­wie nor­malnie żyję. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 19 kwietnia 2010, 22:21

Po­dob­no są tyl­ko dwa spo­soby prze­kazy­wania ener­gi: przez wy­kona­nie pra­cy i przez prze­kaza­nie ciepła, ale nikt nie wspo­mina o prze­kazie po­zytyw­nej ener­gii przez uśmiech... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 19 października 2010, 18:17

Pas­tując swe obu­wie, nie za­pom­nij je przet­rzeć ściereczką oczyszczające­go uśmie­chu...
W prze­ciw­nym wy­pad­ku Twa pra­ca sta­nie się marnością...
 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 stycznia 2011, 02:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Wszystkie
Filtruj wyniki