Wyszukiwarka: pozytywne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­zytyw­ne — zgromadziliśmy 402 teksty.

Al­bo jes­teś wiel­kim op­ty­mistą, al­bo mu­si być bar­dzo źle, gdy na­wet w koszmarze z zeszłej no­cy próbu­jesz dos­trzec po­zytyw­ne strony. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 29 lipca 2010, 21:49

Każda zmiana w naszym życiu, nieza­leżnie czy up­ragniona czy nie­chciana, przy­nosi po­zytyw­ne skut­ki jeśli tyl­ko pot­ra­fimy z niej czer­pać korzyści.
Każde cier­pienie uod­parnia, każdy uśmiech łagodzi ra­ny. Ale zbyt często po­zos­ta­jemy na to ślepi. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 4 grudnia 2010, 10:55

A te­raz po­wiedz, że już nic nie będzie dob­rze, a po­tem spraw, żeby jed­nak było.
Chcę ten je­den raz roz­cza­rować się pozytywnie. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 28 lipca 2010, 12:57

Na początku myśl po­zytyw­nie, gdy się nie uda wte­dy będziesz się martwił... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 20 czerwca 2010, 18:09

Naj­większą siłą człowieka jest siła, która poz­wa­la nam wy­wierać po­zytyw­ny wpływ na nas sa­mych, na tych, których kocha­my, i na świat w którym żyjemy. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 27 maja 2010, 18:07

...kiedy w duszy har­mo­nia gra wszys­tko się po­zytyw­nie układa, a że tak się składa to mur żaden dla niej opór 

myśl
zebrała 69 fiszek • 28 sierpnia 2010, 00:03

Wy­nik po­zytyw­ny jed­nych uszczęśli­wia in­nych załamuje. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 15 lipca 2010, 16:37

Każdy mój dob­ry uczy­nek, każda po­zytyw­na myśl i nieus­tający uśmiech na twarzy jest naj­lep­szą mod­litwą do Boga. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 30 listopada 2012, 21:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Wszystkie
Filtruj wyniki