Wyszukiwarka: potrzebujä™ odpoczynku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pot­rze­bujä™ od­poczyn­ku — zgromadziliśmy 7 tekstów.

A gdy­by tak na chwilę zam­knąć oczy i nie myśleć o tym co bo­lało, co bo­li i będzie bo­lało na­dal...Zam­knąć oczy i myśleć tyl­ko o tym co dob­re, co kiedyś było wspaniałe, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 września 2010, 19:54

Każdy pot­rze­buje cze­goś innego...
Jed­ni pieniędzy
drudzy odpoczynku
trze­ci samotności
a ja pot­rze­buje Ciebie !

~Wciąż mało mi Ciebie~ 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 września 2012, 08:21

Siedząc w za­ciszu swo­jego po­koju, da­jesz zmysłom i myślom możli­wość od­poczyn­ku, które­go tak potrzebują. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 marca 2010, 18:17

Chcę snu. Snu z ot­warty­mi ocza­mi, snu bez po­wiek, bez mar, widm i iluz­ji, pro­wadzących mnie po­woli od jed­nej wiz­ji do dru­giej, jak po nit­ce do kłębka - w głąb świadomości.
Pot­rze­buję odpoczynku [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 września 2009, 15:23

I znów tak jak rok i dwa la­ta te­mu czuję, że się od siebie oddalamy...
Nie chcę się kłócić...

Nie wiem... Może jes­tem przew­rażli­wiona...

Z każdym dniem z co­raz większym tru­dem od­czy­tuje­my nasze intencje...

Ty [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 października 2009, 16:35

Choć dusza prag­nie wiele to jed­nak or­ga­nizm pot­rze­buje odpoczynku... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 marca 2013, 05:33

Myślała, że to Ten je­dyny... Była pew­na, że w końcu Go spot­kała. Chciała poświęcić Mu resztę życia. Nie liczył się nikt in­ny. W jej ser­cu był tyl­ko On... To o Nim wciąż [...] — czytaj całość

myśl • 7 sierpnia 2011, 20:45
Wszystkie
Filtruj wyniki