Wyszukiwarka: poeci

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: poeci — zgromadziliśmy 145 tekstów.

I nieok­rze­sany mężczyz­na poetą się sta­je wiel­kim, gdy Ko­bieta za­tańczy w je­go sercu. 

myśl
zebrała 234 fiszki • 28 maja 2010, 07:00

...

I poeta tra­ci wenę
kiedy cier­pi na migrenę. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 22 czerwca 2010, 12:26

Są uczu­cia tak sil­ne, że na­wet naj­lep­szy poeta nie prze­leje ich na kar­tkę papieru. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 20 kwietnia 2010, 16:55

Poeta w me­tafo­rach roz­pisze się o na­miętności. Kom­po­zytor w nu­tach za­sieje ero­tyzm. Pi­sarz ubie­rze ją zgrab­nie w słowa. A ja Wam mówię, że ona cza­sami mu­si być, jak ta „- Kur­wa mać!”wyk­rzyk­nięta znienac­ka, kiedy jeb­niemy się o kant stołu. Bo w re­zul­ta­cie… O miłości po­win­no się mówić krótko i na temat! 

myśl
zebrała 104 fiszki • 22 sierpnia 2010, 20:25

Nie umiem jak poeta mówić pięknie o miłości, ani pi­sać ślicznych słów, lecz pot­ra­fię ser­cem moim szep­tać kocham, dać Ci dużo ciepłych nut.


~ Dla Ciebie... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 8 września 2010, 18:40

Wiel­ka to umiejętność pod­nieść kłam­stwo do potęgi praw­dy,
nie będąc ma­tema­tykiem, a tyl­ko poetą. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 30 stycznia 2013, 10:15

Gdy we­ny brak, życie człowieka jak­by umyka....
* Poetą być to trud­na rzecz... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 29 czerwca 2011, 21:15

Czy zgub­na poety euforia,
Gdy mówi: Non om­nis moriar..? 

myśl
zebrała 80 fiszek • 17 czerwca 2010, 11:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki